Exekúcie

Výpis exekúcií je prehľad informácií o konkrétnych exekučných konaniach. Dozviete sa, či bola na opýtanú FO, FOP alebo PO nariadená exekúcia, ktorý súdny exekútor bol poverený vykonaním exekúcie alebo o akú vymáhanú povinnosť ide. Dáta vo výpise sú vyhotovené na základe oficiálneho dotazu do Centrálneho registra exekúcií.

2 EUR/prvý dopyt + 2 EUR/detail

Spôsoby dodania exekúcií

Podrobnosti

2 EUR dopyt

0 EUR spracovanie

0 EUR dodanie

Výpis exekúcií získate online. Zaplatíte kartou. Za otázku na existenciu osoby v databáze Centrálnom registri exekúcií zaplatíte 2 EUR. Za následnú otázku na detail exekúcie ďalšie 2 EUR.

Cena od 2 EUR Kúpiť

Podrobnosti

2 EUR dopyt

0 EUR spracovanie

0 EUR dodanie

Informácie o exekúciách môžete tiež získať v našom Klientskom centre. Platba je možná v hotovosti alebo kartou. Za otázku na existenciu osoby v databáze Centrálnom registri exekúcií zaplatíte 2 EUR. Za následnú otázku na detail exekúcie ďalšie 2 EUR.

Cena od 2 EUR Kúpiť

Ako sa podáva dopyt do Centrálneho registra exekúcií?

Dotazovanie do Centrálnej evidencie exekúcií prebieha v 2 krokoch:

  1. Prvý dopyt:
    Najprv sa dopytom overí, či sa osoba nachádza v databáze. Opýtať sa môžete na fyzické osoby (FO), fyzické osoby podnikajúce (FOP) i právnické osoby (PO). Prvý dopyt stojí 2 EUR. Platba je účtovaná za dopyt, čo znamená, že ich platíte aj v prípade, že sa hľadaná osoba v databáze nenachádza. Pokiaľ sa v databáze nachádza, výstupom je prehľad jednotlivých exekúcií.
  2. Detail exekúcie:
    Ak sa zaujímate o detail niektorej z exekúcií v prehľade, zaplatíte za detail cenu 2 EUR.


Buďte informovaní. Dôverujte, ale preverujte!

Exekúcie – Otázky a odpovede

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky vzťahujúce sa k exekúciám. Podrobnejšie informácie nájdete v našej sekcii FAQ.

Čo sa zapisuje do Centrálneho registra exekúcií?

Exekútor, ktorý je poverený vykonaním exekúcie, zástupca, náhradník alebo nástupca exekútora vykonáva do registra exekúcii do siedmich dní od právoplatnosti rozhodnutia zápis alebo zmenu údajov o právoplatne neskončenej exekúcii. Záznam o právoplatne ukončenej exekúcii vymaže exekútor z registra exekúcií do 14 dní.

Čo je Centrálny register exekúcií?

Centrálny register exekúcií (ďalej len „register exekúcií“) je verejným zoznamom dostupným na webovom sídle komory, do ktorého sa zapisujú údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii. Podrobnosti a rozsah zapisovaných údajov upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov a vyhláška č. 355/2014 Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 o centrálnom registri exekúcií.

Ako získam výpis exekúcií?

O výpis exekúcií môžete požiadať osobne v Klientskom centre alebo sa môžete zaregistrovať na portáli moje-financie.sk. Údaje o registrácii nájdete TU. V prípade, že ste registrovaným používateľom portálu, môžete sa spýtať na exekúcie on-line, táto služba je vám k dispozícií nepretržite.

Vymazanie údajov z Centrálneho registra exekúcií

Exekútor vykonáva do siedmich dní od právoplatnosti rozhodnutia do registra exekúcií zápis alebo zmenu údajov o právoplatne neskončenej exekúcii. Záznam o právoplatne ukončenej exekúcii je povinný z registra vymazať do 14 dní. V určitých prípadoch, pokiaľ si exekútor nesplní svoju povinnosť, vykonáva zápis, zmenu alebo výmaz údajov z CRE Slovenská komora exekútorov, pokiaľ disponuje potrebnými informáciami.

Čo je výpis exekúcií?

Výpis exekúcií získate na portáli moje-financie.sk on-line po registrácii alebo osobne v Klientskom centre na počkanie. Do Centrálneho registra exekúcií (CRE) SR môžete podať dopyt na fyzickú osobu (FO), fyzickú osobu – podnikateľa (FOP) alebo na právnickú osobu (PO). CRE je verejný zoznam, ktorý vedie, prevádzkuje a spravuje Slovenská komora exekútorov podľa zákonného poverenia.

CRE umožňuje zisťovať indikatívne informácie o konkrétnych exekučných konaniach, zisťovať, či bola na konkrétny subjekt nariadená exekúcia podľa exekučného poriadku, ktorý súdny exekútor bol poverený vykonaním exekúcie, o akú vymáhanú povinnosť ide, kedy bola exekúcia nariadená, či bola právoplatne odložená alebo zastavená.

Čo je Centrálny register exekúcií?

Centrálny register exekúcií (CRE) je databáza, ktorá zhromažďuje a uchováva informácie o prebiehajúcich a ukončených exekučných konaniach. Medzi jej hlavné účely patrí transparentnosť, prevencia pred dlhom a ochrana práv dlžníkov a veriteľov. Údaje zahŕňajú Osobné údaje dlžníka, údaje o veriteľovi a informáciu o exekúcii – jej dôvody, výška pohľadávky, aktuálny stav a postup riadenia.