Výpis z registrov

Výpis z registrov je prehľad všetkých vašich pôžičiek a záväzkov, ktoré vám poskytli banky a finančné inštitúcie, členovia SRBI a NRKI. Registre sú zdrojom dát pre výpisy a zhromažďujú spolu viac ako 4 desiatky finančných inštitúcií pôsobiacich na slovenskom trhu.

Cena výpisu je od 8 EUR* / výpis

Kompletné ceny výpisov nájdete v Cenníku

Spôsoby získania výpisu

 1. Po prihlásení na portáli moje-financie.sk si vyberiete požadovaný variant výpisu.
 2. Platbu zrealizujete on-line platobnou kartou.
 3. Po zaplatení a vrátení podpísanej zmluvy o užívateľskom účte získate výpis s možnosťou náhľadu v aplikácii alebo na stiahnutie v PDF.
 4. Výpisy v aplikácii majú kontextovú pomôcku, alebo sa v prípade otázok môžete prostredníctvom portálu obrátiť na operátorov Klientskeho centra CRIF.
 1. Najrýchlejší spôsob získania výpisu je pri osobnej návšteve v Klientskom centre, kde si môžete rezervovať čas návštevy a predvyplniť si žiadosť vopred.
 2. Žiadosť môžete vyplniť aj pri osobnej návšteve.
 3. Nezabudnite si so sebou vziať platný doklad totožnosti, ideálne občiansky preukaz.
 4. Po overení vašej totožnosti a všetkých náležitostí vám operátori Klientskeho centra vystavia požadovaný výpis.

 

 1. Výpis z registrov vám doručíme poštou, ak nám pošlete vyplnený a podpísaný formulár žiadosti poštou. Formuláre žiadostí nájdete TU.
 2. Žiadosť o výpis môžete vyplniť aj v e-shope. Následne vám zašleme registračné zmluvy poštou a po vrátení podpísaného paré zmluvy späť do klientskeho centra vám zašleme e‑mailom prístupové údaje do klientskej zóny portálu, kde budete mať výpis k dispozícii online.
 3. Ak pošlete žiadosť o výpis poštou, zašleme vám výpis poštou na dobierku do vlastných rúk. Výpisy zasielame len na adresy na Slovensku.

Komplexný prehľad o všetkých vašich záväzkoch

Výpis z registra obsahuje pozitívne aj negatívne údaje o celkovej platobnej morálke a úverovej histórii žiadateľa. Ak žiadate o úver, finančné spoločnosti si overujú vašu dôveryhodnosť. Skúmajú, či ste uviedli všetky informácie pravdivo a zahrnuli všetky vaše záväzky, úvery, leasingy a kreditné karty. Je potvrdením vašej minulej a súčasnej finančnej kondície. Ak ste zodpovedný a záväzky platíte riadne a včas, máte väčšiu šancu na získanie úveru a pravdepodobne za lepších podmienok. SRBI a NRKI zhromažďujú aj pozitívne dáta, čím sú na trhu unikátne. Dáta v registroch sa uchovávajú od okamihu vzniku žiadosti o úver, po celú dobu jeho trvania a 5 rokov po ukončení kontraktu.

Výpisy – Otázky a odpovede

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky vzťahujúce sa k výpisom. Podrobnejšie informácie nájdete v našej sekcii FAQ.

Ako fungujú úverové registre?

Vo všeobecnosti možno povedať, že úverové registre sú databázy všetkých typov klientov – právnických osôb a fyzických osôb – občanov i podnikateľov, ktorí sú nejakým spôsobom spojení s poskytnutým úverom. Úverové registre sú určené na to, aby poskytovali finančným aj nefinančným inštitúciám údaje o klientoch. Tie potrebujú na poskytovanie úverov a zamedzia tak poskytovaniu úverov „nebonitným“ klientom.

Registre slúžia tiež samotným klientom. Najmä v prípadoch, keď je klient solídny a finančné a nefinančné inštitúcie to z registra zistia, dochádza k zrýchleniu procesu poskytnutia finančných prostriedkov. Klienti si navyše vďaka možnosti preverenia vlastnej úverovej histórie v registroch formou objednania Výpisu z registrov dokážu vyhodnotiť, či si môžu dovoliť ďalšiu pôžičku alebo nie.

Kto je v registroch?

V SRBI/NRKI sú vedené fyzické osoby (občania i fyzické osoby – podnikatelia), ktoré u niektorej finančnej inštitúcie, účastníka registrov SRBI/NRKI, čerpajú alebo čerpali akýkoľvek úverový produkt. V SRBI/NRKI sú tiež vedené osoby, ktoré o úverový produkt ešte len žiadajú a úverová zmluva zatiaľ nebola uzavretá. 

Spoločný register bankových informácií (SRBI)
Spoločný register bankových informácií (SRBI) vedie databázu údajov o zmluvných (úverových) vzťahoch medzi bankami a ich klientmi. V SRBI sú zobrazené údaje klientov, ktoré vypovedajú o ich bonite a dôveryhodnosti, tzn. informácie o celkovej úverovej angažovanosti klienta, o čerpaní jednotlivých úverových produktov a o platobnej morálke klienta. SRBI obsahuje pozitívne aj negatívne informácie, čím bankám poskytuje informácie o kompletnej úverovej histórii ich klientov a klientom naopak umožňuje budovať si svoju úverovú históriu. Vďaka pozitívnym informáciám v registri môžu banky oveľa lepšie vyhodnotiť prípadnú hrozbu nadmerného zadlženia klienta, ktorý žiada o nový úver. Register začal svoju činnosť v roku 2003. Bankový register klientskych informácií je prevádzkovaný spoločnosťou SBCB – Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. Viac informácií nájdete na http://www.sbcb.sk.

Nebankový register klientskych informácií (NRKI)
Nebankový register klientskych informácií (NRKI), ktorý je prevádzkovaný združením NBCB – Non Banking Credit Bureau, spravuje databázu údajov o úverových produktoch klientov lízingových spoločností, spoločností poskytujúcich spotrebiteľské a ďalšie úvery a faktoringových spoločností. Používatelia Nebankového registra si tak môžu overovať bonitu svojich klientov. Ide napríklad o informácie, či klient svoje záväzky včas a riadne spláca. NRKI obsahuje údaje o zmluvných vzťahoch medzi veriteľskými subjektmi a ich klientmi, ktoré určujú bonitu, dôveryhodnosť a ich platobnú morálku, tzn. údaje o úverových produktoch (prijatých aj odmietnutých), o výške úveru a splátok alebo o tom, či sú záväzky klienta riadne a včas plnené. Viac informácií nájdete na www.nbcb.sk.

Čo je výpis z registrov SRBI a NRKI?


Výpis z registrov je komplexný prehľad o všetkých úverových produktoch, ktoré čerpáte, ktoré ste čerpali v uplynulej dobe štyroch rokov alebo o poskytnutie ktorých aktuálne žiadate. Zároveň obsahuje informácie o riadnych aj mimoriadnych splátkach, informácie o splátkach po splatnosti, teda o úhrade splátok, ktoré neprebehli v súlade s vopred dohodnutými podmienkami splácania a ďalšie údaje o parametroch vašich úverov či žiadostí.

Užitočné dáta pre inštitúcie aj klienta
Výpis z registra je užitočným dokumentom pre klienta aj finančnú inštitúciu. Ak žiadate o úver, finančné inštitúcie si overujú vašu dôveryhodnosť. Skúmajú, či ste uviedli všetky požadované informácie pravdivo a či ste priznali všetky záväzky, úvery a kreditné karty, ktoré máte. Finančné inštitúcie majú k dispozícií váš výpis z registra, ktorý tieto informácie obsahuje. Výpisy z registrov SRBI a NRKI neobsahujú informácie o vašich príjmoch, iba o záväzkoch. 

Výpis z registrov slúži ako vaša pamäť
Využívame stále viac finančných produktov – kreditné karty, leasingové a spotrebiteľské úvery, určené na nákup tovaru, úvery zo stavebného sporenia alebo hypotéky. Často je ich toľko, že nie sme schopní si ich všetky evidovať. Výpisy z registrov evidujú tieto dáta za nás. 

Potvrdenie finančnej kondície
Výpis z registra je sondou do vašej úverovej histórie. Ak dokazuje, že splácate riadne a včas, máte väčšiu šancu dostať úver ako ten, kto splácal svoje záväzky neskoro alebo vôbec. Výpis z registra je dokladom vašej platobnej solídnosti a podkladom pre úspešné budovanie vašej finančnej budúcnosti. Buďte obozretní pri spolupráci s finančnými inštitúciami, ktoré s výpismi z registrov nepracujú – nie sú účastníkom jedného z registrov SRBI a NRKI a výpis z registrov od vás nepožadujú. Takéto inštitúcie v podstate nemajú seriózny záujem na tom, aby bol klient schopný ich úver splácať.

Čo obsahuje výpis z registrov?

Výpis z registra sa začína identifikačnými údajmi – v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa OSOBNÝMI ÚDAJMI: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a dátum narodenia. Identifikátory obsahujú aj kód pridelený subjektu v registri. Ak je subjekt podnikateľom, identifikačné údaje sa doplnia o registračné číslo a daňové identifikačné číslo.

Súhrnné hodnotenie úverových zmlúv
Vo výpise z registra sa ďalej uvádzajú všetky zmluvy o úvere podľa typu operácie a ich štádia: od žiadosti, cez zamietnutie, zrušenie, existenciu a ukončenie. Jednotlivé úvery sú rozdelené podľa typu transakcie na pôžičky, úvery na bývanie, podnikateľské úvery, finančný a operatívny lízing, kontokorentné úvery a debetné úvery na bežných účtoch, karty a revolvingové úvery, účty za komunálne služby a faktoring.

Nasleduje prehľad pomeru záväzkov v jednotlivých registroch a porovnanie s predchádzajúcim mesiacom pre celkové mesačné platby, celkovú dlžnú sumu a nesplatenú sumu po splatnosti. V spoločnom výpise z bankového a nebankového registra sa tieto tri položky počítajú za oba registre, t. j. napríklad je to Celková mesačná splátka vypočítaná za všetky úvery v BRKI aj NRKI. Pri každej položke môžete vidieť aj rozpis, koľko z danej sumy je v bankovom alebo nebankovom registri.

Všetky sumy úverov sa vždy uvádzajú v národnej mene.

Zoznam zmlúv
V ďalšej časti sú uvedené podrobnosti o každej jednotlivej zmluve alebo pôžičke. V detaile každého typu úveru sa najprv zobrazia položky, ktoré sú v danom mesiaci aktuálne. Napríklad výšku nasledujúcej splátky ku dňu výpisu, počet zostávajúcich splátok a ďalšie informácie. Medzi týmito položkami sú však aj tzv. maximálne vypočítané položky, ako napríklad Maximálna nesplatená suma alebo Najhorší stav. Tieto hodnoty sa vypočítavajú z celej histórie zmlúv.

Pod týmto zoznamom sa potom nachádza tabuľka s profilom splácania. Profil splátok podrobne popisuje posledných 24 mesiacov, napríklad vývoj výšky nesplatených splátok v jednotlivých mesiacoch, a na úrovni každého mesiaca môžete vidieť nesplatenú sumu, ak klient neuhradil svoje záväzky včas.

Súhrn všetkých žiadostí
V poslednej časti sa nachádza prehľad všetkých POŽIADAVIEK klienta a jeho úlohy. To znamená, či o úver požiadal sám, alebo v žiadosti zohral napríklad úlohu ručiteľa alebo spolužiadateľa. Zahrnuté sú aj žiadosti, ktoré finančná inštitúcia zamietla, alebo žiadosti, ktoré žiadateľ stiahol. Vo fáze zamietnutých a zrušených žiadostí sa potom žiadosti zobrazujú vo výpise 12 mesiacov, resp. 6 mesiacov v prípade žiadostí v nebankovom registri.

 

Formuláre

Žiadosť o výpis z bankového registra stiahnuť zobraziť
Žiadosť o výpis z nebankového registra (FO) stiahnuť zobraziť
Žiadosť o výpis z nebankového registra (PO) stiahnuť zobraziť
Žiadosť o výpis z Centrálneho registra exekúcií stiahnuť zobraziť
Žiadosť o registráciu do portálu moje-financie.sk stiahnuť zobraziť
Plná moc k žiadosti o výpis z bankového registra stiahnuť zobraziť
Plná moc k žiadosti o výpis z nebankového registra (FO) stiahnuť zobraziť
Plná moc k žiadosti o výpis z nebankového registra (PO) stiahnuť zobraziť

Články a zaujímavosti

Riadenie osobných financií sa začína podrobným prehľadom

Ak chcete mať svoje osobné financie pod kontrolou, registrácia na webovej stránke Moje-financie.sk je tým správnym krokom, ktorý vášmu cieľu len a len pomôže. Patríte k ľuďom, ktorí využívajú rozsiahle možnosti čerpania pôžičiek v bankách alebo v iných finančných inštitúciách, či už ide o povolené…