Výpis z registrov

Výpis z registrov je prehľad všetkých vašich pôžičiek a záväzkov, ktoré vám poskytli banky a finančné inštitúcie, členovia SRBI a NRKI. Registre sú zdrojom dát pre výpisy a zhromažďujú spolu viac ako 4 desiatky finančných inštitúcií pôsobiacich na slovenskom trhu.

Cena výpisu je od 8 EUR* / výpis

Kompletné ceny výpisov nájdete v Cenníku

Spôsoby získania výpisu

 1. Po prihlásení na portáli moje-financie.sk si vyberiete požadovaný variant výpisu.
 2. Platbu zrealizujete on-line platobnou kartou.
 3. Po zaplatení a vrátení podpísanej zmluvy o užívateľskom účte získate výpis s možnosťou náhľadu v aplikácii alebo na stiahnutie v PDF.
 4. Výpisy v aplikácii majú kontextovú pomôcku, alebo sa v prípade otázok môžete prostredníctvom portálu obrátiť na operátorov Klientskeho centra CRIF.
 1. Najrýchlejší spôsob získania výpisu je pri osobnej návšteve v Klientskom centre, kde si môžete rezervovať čas návštevy a predvyplniť si žiadosť vopred.
 2. Žiadosť môžete vyplniť aj pri osobnej návšteve.
 3. Nezabudnite si so sebou vziať platný doklad totožnosti, ideálne občiansky preukaz.
 4. Po overení vašej totožnosti a všetkých náležitostí vám operátori Klientskeho centra vystavia požadovaný výpis.

 

 1. Výpis z registrov vám doručíme poštou, ak nám pošlete vyplnený a podpísaný formulár žiadosti poštou. Formuláre žiadostí nájdete TU.
 2. Žiadosť o výpis môžete vyplniť aj v e-shope. Následne vám zašleme registračné zmluvy poštou a po vrátení podpísaného paré zmluvy späť do klientskeho centra vám zašleme e‑mailom prístupové údaje do klientskej zóny portálu, kde budete mať výpis k dispozícii online.
 3. Ak pošlete žiadosť o výpis poštou, zašleme vám výpis poštou na dobierku do vlastných rúk. Výpisy zasielame len na adresy na Slovensku.

Komplexný prehľad o všetkých vašich záväzkoch

Výpis z registra obsahuje pozitívne aj negatívne údaje o celkovej platobnej morálke a úverovej histórii žiadateľa. Ak žiadate o úver, finančné spoločnosti si overujú vašu dôveryhodnosť. Skúmajú, či ste uviedli všetky informácie pravdivo a zahrnuli všetky vaše záväzky, úvery, leasingy a kreditné karty. Je potvrdením vašej minulej a súčasnej finančnej kondície. Ak ste zodpovedný a záväzky platíte riadne a včas, máte väčšiu šancu na získanie úveru a pravdepodobne za lepších podmienok. SRBI a NRKI zhromažďujú aj pozitívne dáta, čím sú na trhu unikátne. Dáta v registroch sa uchovávajú od okamihu vzniku žiadosti o úver, po celú dobu jeho trvania a 5 rokov po ukončení kontraktu.

Výpisy – Otázky a odpovede

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky vzťahujúce sa k výpisom. Podrobnejšie informácie nájdete v našej sekcii FAQ.

Ako fungujú úverové registre?

Vo všeobecnosti možno povedať, že úverové registre sú databázy všetkých typov klientov – právnických osôb a fyzických osôb – občanov i podnikateľov, ktorí sú nejakým spôsobom spojení s poskytnutým úverom. Úverové registre sú určené na to, aby poskytovali finančným aj nefinančným inštitúciám údaje o klientoch. Tie potrebujú na poskytovanie úverov a zamedzia tak poskytovaniu úverov „nebonitným“ klientom.

Registre slúžia tiež samotným klientom. Najmä v prípadoch, keď je klient solídny a finančné a nefinančné inštitúcie to z registra zistia, dochádza k zrýchleniu procesu poskytnutia finančných prostriedkov. Klienti si navyše vďaka možnosti preverenia vlastnej úverovej histórie v registroch formou objednania Výpisu z registrov dokážu vyhodnotiť, či si môžu dovoliť ďalšiu pôžičku alebo nie.

Kto je v registroch?

V SRBI/NRKI sú vedené fyzické osoby (občania i fyzické osoby – podnikatelia), ktoré u niektorej finančnej inštitúcie, účastníka registrov SRBI/NRKI, čerpajú alebo čerpali akýkoľvek úverový produkt. V SRBI/NRKI sú tiež vedené osoby, ktoré o úverový produkt ešte len žiadajú a úverová zmluva zatiaľ nebola uzavretá. 

Spoločný register bankových informácií (SRBI)
Spoločný register bankových informácií (SRBI) vedie databázu údajov o zmluvných (úverových) vzťahoch medzi bankami a ich klientmi. V SRBI sú zobrazené údaje klientov, ktoré vypovedajú o ich bonite a dôveryhodnosti, tzn. informácie o celkovej úverovej angažovanosti klienta, o čerpaní jednotlivých úverových produktov a o platobnej morálke klienta. SRBI obsahuje pozitívne aj negatívne informácie, čím bankám poskytuje informácie o kompletnej úverovej histórii ich klientov a klientom naopak umožňuje budovať si svoju úverovú históriu. Vďaka pozitívnym informáciám v registri môžu banky oveľa lepšie vyhodnotiť prípadnú hrozbu nadmerného zadlženia klienta, ktorý žiada o nový úver. Register začal svoju činnosť v roku 2003. Bankový register klientskych informácií je prevádzkovaný spoločnosťou SBCB – Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. Viac informácií nájdete na http://www.sbcb.sk.

Nebankový register klientskych informácií (NRKI)
Nebankový register klientskych informácií (NRKI), ktorý je prevádzkovaný združením NBCB – Non Banking Credit Bureau, spravuje databázu údajov o úverových produktoch klientov lízingových spoločností, spoločností poskytujúcich spotrebiteľské a ďalšie úvery a faktoringových spoločností. Používatelia Nebankového registra si tak môžu overovať bonitu svojich klientov. Ide napríklad o informácie, či klient svoje záväzky včas a riadne spláca. NRKI obsahuje údaje o zmluvných vzťahoch medzi veriteľskými subjektmi a ich klientmi, ktoré určujú bonitu, dôveryhodnosť a ich platobnú morálku, tzn. údaje o úverových produktoch (prijatých aj odmietnutých), o výške úveru a splátok alebo o tom, či sú záväzky klienta riadne a včas plnené. Viac informácií nájdete na www.nbcb.sk.

Čo je výpis z registrov SRBI a NRKI?


Výpis z registrov je komplexný prehľad o všetkých úverových produktoch, ktoré čerpáte, ktoré ste čerpali v uplynulej dobe piatich rokov alebo o poskytnutie ktorých aktuálne žiadate. Zároveň obsahuje informácie o riadnych aj mimoriadnych splátkach, informácie o splátkach po splatnosti, teda o úhrade splátok, ktoré neprebehli v súlade s vopred dohodnutými podmienkami splácania a ďalšie údaje o parametroch vašich úverov či žiadostí.

Užitočné dáta pre inštitúcie aj klienta
Výpis z registra je užitočným dokumentom pre klienta aj finančnú inštitúciu. Ak žiadate o úver, finančné inštitúcie si overujú vašu dôveryhodnosť. Skúmajú, či ste uviedli všetky požadované informácie pravdivo a či ste priznali všetky záväzky, úvery a kreditné karty, ktoré máte. Finančné inštitúcie majú k dispozícií váš výpis z registra, ktorý tieto informácie obsahuje. Výpisy z registrov SRBI a NRKI neobsahujú informácie o vašich príjmoch, iba o záväzkoch. 

Výpis z registrov slúži ako vaša pamäť
Využívame stále viac finančných produktov – kreditné karty, leasingové a spotrebiteľské úvery, určené na nákup tovaru, úvery zo stavebného sporenia alebo hypotéky. Často je ich toľko, že nie sme schopní si ich všetky evidovať. Výpisy z registrov evidujú tieto dáta za nás. 

Potvrdenie finančnej kondície
Výpis z registra je sondou do vašej úverovej histórie. Ak dokazuje, že splácate riadne a včas, máte väčšiu šancu dostať úver ako ten, kto splácal svoje záväzky neskoro alebo vôbec. Výpis z registra je dokladom vašej platobnej solídnosti a podkladom pre úspešné budovanie vašej finančnej budúcnosti. Buďte obozretní pri spolupráci s finančnými inštitúciami, ktoré s výpismi z registrov nepracujú – nie sú účastníkom jedného z registrov SRBI a NRKI a výpis z registrov od vás nepožadujú. Takéto inštitúcie v podstate nemajú seriózny záujem na tom, aby bol klient schopný ich úver splácať.

Čo obsahuje výpis z registrov?

Výpis z registra sa začína identifikačnými údajmi – v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa OSOBNÝMI ÚDAJMI: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a dátum narodenia. Identifikátory obsahujú aj kód pridelený subjektu v registri. Ak je subjekt podnikateľom, identifikačné údaje sa doplnia o registračné číslo a daňové identifikačné číslo.

Súhrnné hodnotenie úverových zmlúv
Vo výpise z registra sa ďalej uvádzajú všetky zmluvy o úvere podľa typu operácie a ich štádia: od žiadosti, cez zamietnutie, zrušenie, existenciu a ukončenie. Jednotlivé úvery sú rozdelené podľa typu transakcie na pôžičky, úvery na bývanie, podnikateľské úvery, finančný a operatívny lízing, kontokorentné úvery a debetné úvery na bežných účtoch, karty a revolvingové úvery.

Nasleduje prehľad pomeru záväzkov v jednotlivých registroch a porovnanie s predchádzajúcim mesiacom pre celkové mesačné platby, celkovú dlžnú sumu a nesplatenú sumu po splatnosti. V spoločnom výpise z bankového a nebankového registra sa tieto tri položky počítajú za oba registre, t. j. napríklad je to Celková mesačná splátka vypočítaná za všetky úvery v SRBI aj NRKI. Pri každej položke môžete vidieť aj rozpis, koľko z danej sumy je v bankovom alebo nebankovom registri.

Všetky sumy úverov sa vždy uvádzajú v národnej mene.

Zoznam kontraktov
V ďalšej časti sú uvedené podrobnosti o každej jednotlivej zmluve alebo pôžičke. V detaile každého typu úveru sa najprv zobrazia položky, ktoré sú v danom mesiaci aktuálne. Napríklad výšku nasledujúcej splátky ku dňu výpisu, počet zostávajúcich splátok a ďalšie informácie. Medzi týmito položkami sú však aj tzv. maximálne vypočítané položky, ako napríklad Maximálna nesplatená suma alebo Najhorší stav. Tieto hodnoty sa vypočítavajú z celej histórie zmlúv.

Pod týmto zoznamom sa potom nachádza tabuľka s profilom splácania. Profil splátok podrobne popisuje posledných 24 mesiacov, napríklad vývoj výšky nesplatených splátok v jednotlivých mesiacoch, a na úrovni každého mesiaca môžete vidieť nesplatenú sumu, ak klient neuhradil svoje záväzky včas.

Zoznam všetkých žiadostí
V poslednej časti sa nachádza prehľad všetkých žiadostí klienta a jeho úlohy. To znamená, či o úver požiadal sám, alebo v žiadosti zohral napríklad úlohu ručiteľa alebo spolužiadateľa. V zozname žiadostí sú aj žiadosti, ktoré finančná inštitúcia zamietla, žiadosti, ktoré žiadateľ sám odvolal alebo neprehodnotené žiadosti, teda žiadosti, ktoré sú vo fáze spracovania – prehodnotenia.

 

Formuláre

Žiadosť o výpis z bankového registra stiahnuť zobraziť
Žiadosť o výpis z nebankového registra (FO) stiahnuť zobraziť
Žiadosť o spoločný výpis stiahnuť zobraziť
Žiadosť o výpis z nebankového registra (PO) stiahnuť zobraziť
Žiadosť o výpis z Centrálneho registra exekúcií stiahnuť zobraziť
Žiadosť o registráciu do portálu moje-financie.sk stiahnuť zobraziť
Plná moc k žiadosti o výpis z bankového registra stiahnuť zobraziť
Plná moc k žiadosti o výpis z nebankového registra (FO) stiahnuť zobraziť
Plná moc k žiadosti o výpis z nebankového registra (PO) stiahnuť zobraziť
Plná moc k žiadosti o spoločný výpis stiahnuť zobraziť

Články a zaujímavosti

Riadenie osobných financií sa začína podrobným prehľadom

Ak chcete mať svoje osobné financie pod kontrolou, registrácia na webovej stránke Moje-financie.sk je tým správnym krokom, ktorý vášmu cieľu len a len pomôže. Patríte k ľuďom, ktorí využívajú rozsiahle možnosti čerpania pôžičiek v bankách alebo v iných finančných inštitúciách, či už ide o povolené…

Vymeniť splácanie za sporenie sa oplatí

Mnohí ľudia si kupujú veci za peniaze, ktoré nemajú a preto si ich požičajú. Žijú tak na dlh. Takýto život je najdrahší. Pretože za danú vec v konečnom dôsledku zaplatia viac peňazí, než stála. Tak napríklad: nový horský bicykel stojí 3 500 eur. Keď si naň zoberú pôžičku, resp. spotrebiteľský úver…

Rizikové strieborné hypotéky

Od začiatku roka 2023 platia nové podmienky na poskytnutie hypoték ľuďom nad 40 rokov. Čo sa zmenilo? Národná banka Slovenska (NBS) sa obáva tzv. strieborných hypoték. Tak nazýva úvery, ktorých splatnosť je po 65. roku života dlžníkov a dlžníčok, čiže v ich dôchodkovom veku. Keďže ľudia na…

Zápis v úverovom registri nie je negatívny jav

Zápis v úverovom registri nie je negatívny jav Jedno slovo, dva rozdielne významy. Nezamieňajme ich. Niekedy informácie o záznamoch v úverových registroch vnímame v takých negatívnych asociáciách, ako keby sme hovorili o záznamoch v registri trestov. Ako keby sme tým tvrdili, že človek, ktorý má…