Všeobecné podmienky poskytovania služieb crif sk na stránke www.moje-financie.sk platné od 5. 6. 2023 (ďalej len „podmienky“)


Článok I: Úvod

 1. CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 886 013, so sídlom Mlynské nivy 14, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 31737/B („CRIF SK“) prevádzkuje internetový portál „moje-financie.sk“ (ďalej len „Internetový portál“) na stránke www.moje-financie.sk, prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len „Webové rozhranie www.moje-financie.sk“), prostredníctvom ktorého poskytuje produkty a služby svojim užívateľom. CRIF SK ďalej zabezpečuje aj služby Klientskeho centra pre:
  1. Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Mlynské nivy 7816/14, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č.: 30071/B (ďalej len „SBCB“), ktorý prevádzkuje Spoločný register bankových informácií ( ďalej aj ako „SRBI“) vytvorený na základe informácií, ktoré poskytujú banky a ktoré jednotlivo alebo vo svojom súhrne vypovedajú o bonite a dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov.
  2. Non Banking Credit Bureau, ZZPO, IČO: 42 053 404, so sídlom na Mlynské nivy 7816/14, Bratislava 821 09, združenie zapísané v registri združení právnických osôb vedenom Okresným úradom Bratislava (ďalej len „NBCB“), ktorý prevádzkuje Nebankový Register Klientskych Informácií (ďalej aj ako „NRKI“), do ktorého nebankové veriteľské subjekty (najmä leasingové spoločnosti poskytujúce spotrebiteľské úvery, a ďalšie subjekty) poskytujú informácie, ktoré jednotlivo alebo vo svojom súhrne vypovedajú o bonite, dôveryhodnosti a platobnej disciplíne ich klientov.
 2. Tieto Podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti osôb, ktoré majú záujem využívať užívateľské rozhranie (ďalej len „Užívateľský účet“) Internetového portálu a jeho prostredníctvom mať prístup k produktom a/alebo službám, ktoré sú ponúkané prostredníctvom prevádzkovateľa Internetového portálu, spoločnosťou CRIF SK, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o poskytovaní a používaní Užívateľského účtu na stránke www.moje-financie.sk uzatvorenej medzi spoločnosťou CRIF SK a Užívateľom (ďalej len „Zmluva o Užívateľskom účte“) a osôb, ktoré majú záujem o jednorazový nákup služieb či produktov bez registrácie do Internetového portálu www.moje-financie.sk a vytvorenia Užívateľského účtu v prostredí verejného e‑shopu na eshop.moje-financie.sk prostredníctvom objednávky (ďalej len „Užívateľ“).

Článok II: E‑shop

 1. E‑shop.moje-financie.sk (ďalej len „e‑shop“) predstavuje verejnú časť Internetového portálu, ktorá slúži Užívateľovi pre objednávanie jednotlivých produktov, či služieb poskytovaných prostredníctvom Internetového portálu, avšak bez prístupu k Užívateľskému účtu.
 2. Užívateľ pri objednávke bez registrácie do Internetového portálu a vytvorenia Užívateľského účtu prostredníctvom e‑shopu získava jednorazovo zakúpené služby, či produkty bez možnosti nahliadať do histórie svojich objednávok v rámci Užívateľského účtu.
 3. Užívateľ berie na vedomie, že e‑shop nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu Internetového portálu, hardwarového a softwarového vybavenia CRIF SK, jednotlivých subsystémov, a pod.
 4. Užívateľ je povinný v pri objednávaní produktov a služieb prostredníctvom e‑shopu uvádzať správne, úplné a aktuálne Osobné údaje. Údaje, ktoré Užívateľ uvedie pri objednávaní produktov a služieb prostredníctvom e‑shopu, bude spoločnosť CRIF SK považovať za správne a aktuálne.
 5. Po objednávke produktu, alebo služby prostredníctvom e‑shopu si Užívateľ môže objednaný produkt, alebo službu vyzdvihnúť osobne, v Klientskom centre.

Článok III: Užívateľský účet

 1. Užívateľský účet je neverejnou časťou Internetového portálu, ktorá je vyhradená konkrétnemu Užívateľovi, ktorému slúži na objednávanie jednotlivých produktov a/alebo služieb, ktoré sú poskytované prostredníctvom Internetového portálu. Pre prístup do Užívateľského účtu zo strany Užívateľa, je potrebné užívateľské meno a heslo vygenerované pre konkrétneho Užívateľa (ďalej len „Prihlasovacie údaje“). Jeden Užívateľ môže mať prístup iba k jednému Užívateľskému účtu.
 2. Užívateľ nie je oprávnený umožniť využívanie Užívateľského účtu tretím osobám.
 3. Užívateľ musí uchovávať Prihlasovacie údaje v tajnosti a nesmie ich poskytnúť ani sprístupniť tretím osobám. V prípade straty Prihlasovacích údajov, alebo ak Užívateľ zistí, že jeho Prihlasovacie údaje boli zneužité treťou osobou, je povinný o tom okamžite informovať spoločnosť CRIF SK, ktorá takéto Prihlasovacie údaje zablokuje a Užívateľovi poskytne nové heslo.
 4. Užívateľ má možnosť využívať Užívateľský účet na kontrolu histórie svojich úkonov na Užívateľskom účte, napr. realizované objednávky na produkty a/alebo služby, obnovenie hesla, atď. Užívateľ bude mať preto prístup k histórii transakcií, histórii platieb, k dočasnému archívu výpisov SRBI a NRKI objednaných on-line, s výnimkou objednávok výpisov zaslaných Užívateľovi poštou na dobierku do vlastných rúk.
 5. Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, predovšetkým v prípade nevyhnutnej údržby Internetového portálu, hardvéru a softvéru spoločnosti CRIF SK, jednotlivých podsystémov, príp. hardvéru a softvéru tretích strán (napr. platobné brány banky atď.).

Článok IV: Žiadosť o vytvorenie Užívateľského účtu, Prihlasovacie údaje a uzavretie Zmluvy o Užívateľskom účte

 1. Užívateľský účet bude zriadený na základe žiadosti o vytvorenie Užívateľského účtu a poskytnutia Prihlasovacích údajov (ďalej len „Žiadosť o prihlasovacie údaje“), ktorá bude riadne a správne vyplnená a doručená spoločnosti CRIF SK online prostredníctvom elektronického formulára a je k dispozícii v elektronickej podobe alebo v listinnej podobe v Klientskom centre na adrese sídla spoločnosti CRIF SK.
 2. Užívateľ je povinný v Žiadosti o prihlasovacie údaje ako aj pri objednávaní produktov a služieb prostredníctvom Užívateľského účtu uvádzať správne, úplné a aktuálne Osobné údaje. Údaje uvedené v Žiadosť o prihlasovacie údaje a v rámci Užívateľského účtu je Užívateľ povinný pri akejkoľvek ich zmene aktualizovať buď osobne v Klientskom centre alebo písomným oznámením s úradne overeným podpisom doručeným spoločnosti CRIF SK poštou alebo kuriérom. Údaje, ktoré Užívateľ uvedie v Žiadosti o prihlasovacie údaje v rámci Užívateľského účtu a pri objednávaní produktov a služieb prostredníctvom Užívateľského účtu, bude spoločnosť CRIF SK považovať za správne a aktuálne.
 3. Na základe riadne a správne vyplnenej Žiadosti o prihlasovacie údaje spoločnosť CRIF SK zaregistruje Užívateľa, vytvorí Prihlasovacie údaje pre Užívateľa a pripraví návrh Zmluvy o Užívateľskom účte na dobu neurčitú a všetko následne doručí Užívateľovi prostredníctvom pošty do vlastných rúk s uvedením dátumu narodenia adresáta na obálke pre jeho jednoznačnú identifikáciu,. Prihlasovacie údaje a návrh Zmluvy o Užívateľskom účte CRIF SK poskytne Užívateľovi bezplatne. Hneď ako je spoločnosti CRIF SK doručená Užívateľom podpísaná Zmluva o Užívateľskom účte, a to buď osobne, alebo poštou, odošle spoločnosť CRIF SK desaťciferný Overovací kód na e‑mailovú adresu, ktorú Užívateľ uvedie v Žiadosti o prihlasovacie údaje, ktorý bude spolu s Prihlasovacími údajmi slúžiť ako dodatočný overovací prvok pri jeho prvom prihlásení (ďalej len „Overovací kód“).
 4. Užívateľský účet bude aktivovaný iba po splnení všetkých nasledujúcich podmienok súčasne:
  1. spoločnosti CRIF SK bola v lehote do 90 dní odo dňa kedy bol Užívateľovi odoslaný návrh Zmluvy o Užívateľskom účte doručená Zmluva o Užívateľskom účte podpísaná Užívateľom
  2. Užívateľ do 180 dní od doručenia podpísanej Zmluvy o Užívateľskom účte spoločnosti CRIF SK (ďalej len „Aktivačné obdobie“) správne zadal Overovací kód a Prihlasovacie údaje pre prístup na Webové rozhranie
 5. Užívateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o Užívateľskom účte do 14 dní od jej uzavretia bez uvedenia dôvodu. Lehota na odstúpenie od Zmluvy o Užívateľskom účte sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení bolo odoslané CRIF SK najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o Užívateľskom účte do 14 dní od jej uzatvorenia v prípade, ak mu v tejto lehote bola poskytnutá prostredníctvom Užívateľského účtu služba či produkt na jeho žiadosť, a udelil s tým výslovný súhlas. Užívateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o Užívateľskom účte do 14 dní od jej uzatvorenia, ak mu v tejto lehote začala byť poskytovaná služba či produkt na jeho žiadosť, len v prípade úhrady ceny za skutočne poskytnuté plnenie, teda za služby či produkty, ktoré mu už boli prostredníctvom Užívateľského účtu poskytnuté.
 6. Po márnom uplynutí Aktivačného obdobia, t. j. ak Užívateľ neaktivuje Užívateľský účet, spoločnosť CRIF SK Užívateľský účet zruší. Ak si Užívateľ chce aktivovať Užívateľský účet po jeho zrušení v zmysle predchádzajúcej vety, je povinný predložiť spoločnosti CRIF SK novú Žiadosť o prístupové údaje.

Článok V: Služby poskytované prostredníctvom Internetového portálu

 1. Služby poskytované prostredníctvom Internetového portálu je možné zakúpiť samostatne a to:
  1. Výpis z registra SRBI
  2. Výpis z registra NRKI
  3. Spoločný výpis z registrov SRBI a NRKI
   Na žiadosť Užívateľa, poskytne CRIF SK výpis z databázy SRBI/NRKI, ako aj Spoločný výpis z registrov SRBI a NRKI (ďalej len „Výpis“). Žiadosť o poskytnutie Výpisu ( ďalej len „Žiadosť“) môže Užívateľ podať prostredníctvom svojho Užívateľského účtu a objednávku prostredníctvom e‑shopu. Užívateľ zodpovedá za to, že Osobné údaje sú úplné, správne a pravdivé. Pokiaľ CRIF SK zistí, že údaje poskytnuté mu v Žiadosti, alebo objednávke nie sú úplné, pravdivé a/nebo správne, informuje o tom bezodkladne Užívateľa a jeho Žiadosť, alebo objednávku má právo odmietnuť. V prípade Žiadosti cez Užívateľský portál, môže Užívateľ požiadať o poskytnutie Výpisu v elektronickej forme a/alebo listinnej forme. Elektronický Výpis bude Užívateľovi doručený na jeho Užívateľský účet. Doručenie listinného Výpisu zaistí CRIF SK poštou do vlastných rúk, za úhradu príslušného poplatku podľa platného cenníka, prípadne je tento poskytnutý Užívateľovi osobne v Klientskom centre. V prípade objednávky prostredníctvom e‑shopu, si Užívateľ vyzdvihne výpis osobne. Výpis obsahuje štruktúrované informácie o Užívateľovi spracovávané SRBI/NRKI v súlade s Informáciou príslušného registra. V prípade, že Užívateľ zistí, že výpis obsahuje údaje nepravdivé nebo nepresné, je oprávnený o tejto skutočnosti informovať SBCB, resp. NBCB, a požadovať, opravu týchto údajov prostredníctvom Klientskeho centra. Takéto zistenie neoprávňuje Užívateľa k vráteniu výpisu späť, a nepôsobí ani vznik nároku Užívateľa na vrátenie uhradeného poplatku za výpis.
  4. Výpisy z Centrálneho registra exekúcií
  5. Službu NetAgent
   Služba NetAgent je služba poskytovaná Užívateľovi prostredníctvom Užívateľského účtu, emailom, alebo SMS správou, predmetom ktorej je porovnanie Osobných údajov: meno, priezvisko, rodné priezvisko štátna príslušnosť, typ dokladu, číslo dokladu, rodné číslo, pohlavie, dátum narodenia, krajina a miesto narodenia, adresa trvalého bydliska, korešpondenčná adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo, bankový účet, číslo bankovej karty, IBAN (ďalej len „Osobné údaje Služby NetAgent“) s databázou zneužitých údajov.

   Predmetom Služby NetAgent je zároveň i monitoring nad Osobnými údajmi Služby NetAgent v prostredí internetu (tj. celosvetový systém prepojených počítačových sietí) za účelom prevencie zneužitia osobnej identity na úverové a iné podvody, na ďalšie nekalé a nelegálne činnosti, ktoré by mohli viesť k zneužitiu Osobných údajov Služby NetAgent, ktoré Užívateľ poskytol CRIF SK za účelom poskytovania Služby NetAgent prostredníctvom online formulára pri objednaní Služby NetAgent, pričom Užívateľ zodpovedá za ich správnosť, pravdivosť, úplnosť a aktuálnosť. Užívateľovi bude zaslané oznámenie formou SMS, e‑mailu, alebo prostredníctvom Užívateľského účtu o tom, že došlo k zachyteniu nejakej udalosti nad monitorovanými dátami Užívateľa, alebo že došlo k zmene v týchto údajoch od posledného poskytnutia Užívateľovi (ďalej len „Výstup zo Služby NetAgent“). Pre zaslanie informácie, že došlo k zmene informácií vo Výstupe zo Služby NetAgent od poskytnutia posledného Výstupu Služby NetAgent nie je potrebné, aby Užívateľ po dobu platnosti predplatného podal ďalšiu objednávku o poskytnutie Služby NetAgent. Pri vytvorení objednávky je Užívateľ povinný zvoliť spôsob akým chce Výstup zo Služby NetAgent obdržať, či prostredníctvom Užívateľského účtu, emailom, alebo formou SMS. Výstup zo Služby NetAgent obsahuje informáciu o tom, či sa Osobné údaje Služby NetAgent nachádzajú v databáze zneužitých údajov a zároveň kontroluje a upozorňuje Užívateľa v prípade, že došlo k zmene od posledného poskytnutia Výstupu zo Služby NetAgent Užívateľovi. Výpis zo Služby NetAgent nie je poskytovaný v listinnej podobe. CRIF SK nedisponuje informáciami o tom, kto Osobné údaje Služby NetAgent Užívateľa zneužil, preto nie je schopný ich Užívateľovi poskytnúť.
  Spoločnosť CRIF SK na adrese svojho sídla Mlynské nivy 14, Bratislava 821 09 prevádzkuje Klientske centrum (http://moje-financie.sk/klientske-centrum) telefón: 02 59 207 599, 02 59 207 584 a e‑mail: helpdesk@moje-financie.sk, ktoré plní predovšetkým nasledujúce úlohy:
  1. informuje Užívateľov o spracúvaných Osobných údajoch v súvislosti s prevádzkou Internetového portálu, správou Užívateľského účtu a poskytovaním produktov a služieb
  2. prijíma žiadosti, a v súvislosti s ochranou spotrebiteľa prijíma a vybavuje reklamácie, sťažnosti a podnety
 2. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od objednávky do 14 dní od jej uzatvorenia v prípade, ak mu v tejto lehote bola poskytnutá služba či produkt, a udelil s tým výslovný súhlas.

Článok VI: Zmena Prihlasovacích údajov, aktualizácia a zrušenie Užívateľského účtu

 1. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek zmeniť svoje heslo používané na prístup k Užívateľskému účtu. Takúto zmenu je možné realizovať prostredníctvom on-line formulára, ktorý je k dispozícii v rámci Užívateľského účtu.
 2. Údaje uvedené vo formulári je Užívateľ povinný pri akejkoľvek ich zmene riadne aktualizovať. Aktualizáciu je možné vykonať buď osobne v Klientskom centre alebo písomným oznámením s úradne overeným podpisom doručeným spoločnosti CRIF SK prostredníctvom pošty.
 3. Spoločnosť CRIF SK ako prevádzkovateľ Internetového portálu môže zrušiť Užívateľský účet v nasledujúcich prípadoch:
  1. Užívateľ písomne požiada o zrušenie Užívateľského účtu,
  2. Užívateľ poruší svoje povinnosti podľa Zmluvy o Užívateľskom účte, alebo tieto Podmienky,
  3. Užívateľ neaktivuje Užívateľský účet v súlade s článkom IV, bodu 4. týchto Podmienok.

Článok VII: Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Počítačový program a iné časti Webového rozhrania www.moje-financie.sk podliehajú ochrane autorského práva. Užívateľ sa zaväzuje zdržať sa akejkoľvek činnosti, ktorá by mohla jemu, alebo tretím stranám umožniť akékoľvek neoprávnené zasahovanie do nich, alebo ich neoprávnené požívanie.
 2. Pri požívaní Webového rozhrania www.moje-financie.sk nie je Užívateľ oprávnený používať žiadne mechanizmy, počítačový program, alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku Webového rozhrania www.moje-financie.sk. Užívateľ môže používať Webové rozhranie www.moje-financie.sk iba v rozsahu, v ktorom nezasahuje do práv ostatných Užívateľov, spoločnosti CRIF SK, a spôsobom ktorý je v súlade s jeho účelom.
 3. Spoločnosť CRIF SK nie je zodpovedná za žiadne chyby spôsobené zásahom tretích strán do Internetového portálu alebo v dôsledku používania Internetového portálu v rozpore s jeho účelom.
 4. Vzťahy založené Zmluvou o Užívateľskom účte a objednávkou sa budú riadiť Slovenským právnym poriadkom.
 5. Ak sa akékoľvek ustanovenia aktuálnych Podmienok stanú neplatnými alebo nevykonateľnými, nahradia sa takéto neplatné a nevykonateľné ustanovenia ustanoveniami s významom, ktorý najlepšie zodpovedá významu pôvodného ustanovenia. Neplatnosť alebo nevykonateľnosť jedného ustanovenia neovplyvní platnosť ostatných ustanovení. Spoločnosť CRIF SK si vyhradzuje právo jednostranne meniť, alebo doplniť znenie Podmienok v prípade, ak dôjde k zmene všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú práva a povinnosti CRIF SK, alebo Užívateľa a/alebo v prípade podstatnej zmeny okolností ktoré platili v čase ich vzniku. CRIF SK je povinný oznámiť zmenu Podmienok akýmkoľvek vhodným spôsobom, napr.: zverejnením Podmienok na Internetovom portáli.
 6. Vzťahy neupravené Podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom, a ak je užívateľ spotrebiteľom, aj všeobecnými predpismi o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľom je užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a ktorý mimo predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania vstupuje do právneho vzťahu s CRIF SK alebo s ním iným spôsobom rokuje. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z tejto služby medzi spotrebiteľmi a CRIF SK, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže užívateľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorých zoznam nájde na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1
  Užívateľ tiež môže využiť platformu pro riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Kontaktné údaje Klientskeho centra spoločnosti CRIF SK:

E‑mail: helpdesk.financie.sk@crif.com
Telefón: 02 592 07 599, 02 592 07 584
Adresa: Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava