INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRI POSKYTOVANÍ SLUŽIEB NA STRÁNKE WWW. MOJE-FINANCIE. SK A POUČENIE O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY


 

1. Spracúvanie osobných údajov Užívateľa, ktorý je fyzickou osobou zo strany CRIF SK, ako prevádzkovateľa, podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“).

2. CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 886 013, so sídlom Mlynské nivy 14, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel Sro, vložka 31737/B („CRIF SK“), ako prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje Užívateľa:: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, štátna príslušnosť, typ dokladu (občiansky preukaz, pas, povolenie na trvalý pobyt), číslo dokladu, rodné číslo, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, krajina narodenia, trvalé bydlisko, korešpondenčná adresa, e‑mailová adresa, mobilný telefón, pevná linka bankový účet, číslo bankovej karty, IBAN ( „Osobné údaje“). Rodné číslo tvorí spolu s ďalšími údajmi o Užívateľovi unikátny komplex údajov, ktoré slúžia k spoľahlivej identifikácii Užívateľovej osoby a efektívne tak zamedzuje možnej zámene s inou osobou. Z tohoto dôvodu bude Užívateľ požiadaný o súhlas so spracúvaním jeho rodného čísla.

3. V súvislosti s uzatvorením Zmluvy o Užívateľskom účte, používaním Užívateľského účtu a nadobúdaním produktov a/alebo služieb ponúkaných prostredníctvom Internetového portálu CRIF SK spracúva Osobné údaje Užívateľa na nasledujúce účely:

a. predloženie návrhu Zmluvy o Užívateľskom účte a vytvorenie Užívateľského účtu, uplatňovanie práv a povinností, ktoré vyplývajú zo Zmluvy o Užívateľskom účte, plnenie Zmluvy o Užívateľskom účte, vrátane archivácie produktov v Užívateľskom účte,

b. realizácia a podpora objednávok produktov a/alebo služieb zo strany CRIF SK prostredníctvom Internetového portálu uplatňovanie práv a povinností ktoré vyplývajú z objednávok

c) v prípade rodného čísla jednoznačná identifikácia Užívateľa

Užívateľ mohol tiež udeliť súhlas na oslovovanie a zasielanie marketingových informácií, a to prostredníctvom elektronickej pošty na jeho e‑mailovú adresu.

4. Právnym základom spracúvania Osobných údajov CRIF SK ako prevádzkovateľom na Internetovom portáli, je v zmysle článku 6, ods. 1, písm. b) Nariadenia plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, a v zmysle článku 6, ods. 1, písm. a) Nariadenia súhlas so spracúvaním osobných údajov v prípade, keď je spracovávané rodné číslo fyzickej osoby, alebo na zasielanie marketingových informácií.

5. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

6. Poskytovanie Osobných údajov za účelmi uvedenými v bode 3 je zmluvnou požiadavkou, ako aj požiadavkou potrebnou na uzavretie zmluvy.

7. Doba spracúvania Osobných údajov za účelom predloženia návrhu Zmluvy o Užívateľskom účte a vytvorenie Užívateľského účtu, je obdobie 6 mesiacov. Ak Užívateľ a spoločnosť CRIF SK uzavreli alebo uzavrú Zmluvu o Užívateľskom účte, doba spracúvania a uchovávania Osobných údajov predstavuje dobu trvania Zmluvy o Užívateľskom účte a 3 (tri) roky po ukončení Zmluvy o Užívateľskom účte. Ak Užívateľ požiadal o poskytnutie produktov a služieb prostredníctvom objednávky, doba spracúvania a uchovávania Osobných údajov je 3 (tri) roky. Ak Užívateľ udelil súhlas na zasielanie marketingových informácií doba spracúvania a uchovávania Osobných údajov predstavuje obdobie 2 rokov. V prípade, ak medzi Užívateľom a spoločnosťou CRIF SK bude uzavretá Zmluva o Užívateľskom účte, doba spracúvania a uchovávania Osobných údajov na zasielanie marketingových informácií predstavuje obdobie trvania Zmluvy o Užívateľskom účte a ďalšie 3 (tri) roky po jej ukončení. Následne budú Osobné údaje zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8. Osobné údaje budú spracúvané elektronicky automatizovaným spôsobom, alebo v tlačenej podobe, neautomatizovaným spôsobom.

9. Spoločnosť CRIF SK prijala primerané technické, organizačné, personálne a bezpečnostné opatrenia na ochranu Osobných údajov Užívateľov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neoprávnenými a nezákonnými spôsobmi spracúvania.

10. Užívateľ berie na vedomie, že je povinný svoje Osobné údaje (pri registrácii, vo svojom Užívateľskom účte, pri objednávaní produktov a služieb cez Internetový portál) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať CRIF SK o zmene vo svojich Osobných údajoch.

11. Užívateľ potvrdzuje, že poskytnuté Osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie Osobných údajov.

12. Pri spracúvaní osobných údajov na Internetovom portáli nedochádza k poskytovaniu Osobných údajov mimo územia Európskej Únie.

13. Osobné údaje Užívateľa budú za účelmi uvedenými v bode 3 vyššie spracúvané aj spoločnosťou CRIF S.p.A. so sídlom Via M. Fantin 1–3, 40131 Bologna, Taliansko (ďalej len „CRIF“), ako sprostredkovateľom CRIF SK, ktorá poskytuje spoločnosti CRIF SK na základe zmluvy niektoré služby súvisiace so správou Internetového portálu.

14. Užívateľ bol informovaný o všetkých skutočnostiach v zmysle čl. 13 Nariadenia a právach dotknutej osoby v zmysle kapitoly III. Nariadenia.

15. Okruh príjemcov Osobných údajov je spoločnosť CRIF, a spoločnosti Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., IČO: 35 869 810, so sídlom Mlynské nivy 7816/14, Bratislava 821 09, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel Sro, Vložka č.: 30071/B a Non Banking Credit Bureau, ZZPO, IČO: 42 053 404, so sídlom na Mlynské nivy 7816/14, Bratislava 821 09, združenie zapísané v registri združení právnických osôb vedenom Okresným úradom Bratislava.

16. Užívateľ má právo na základe žiadosti vyžadovať od spoločnosti CRIF SK najmä:
a. Právo na prístup k Osobným údajom: Užívateľ má právo požiadať CRIF SK o potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej Osobné údaje, a pokiaľ je tomu tak, Užívateľ má právo získať prístup k Osobným údajom a k stanoveným informáciám, ak sú napríklad účel spracúvania, kategórie Osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a pod, ako aj kópiu svojich osobných údajov, ktoré sa o ňom spracúvajú.

b. Právo na opravu: Užívateľ má právo, aby CRIF SK bez zbytočného odkladu opravil nepresné Osobné údaje, ktoré o Užívateľovi spracováva v rámci Internetového portálu. Užívateľ má tiež právo na doplnenie neúplných Osobných údajov, a to i poskytnutím dodatočných informácií.

c. Právo na výmaz („právo na zabudnutie“): Užívateľ má právo, aby CRIF SK bez zbytočného odkladu vymazal Osobné údaje, pokiaľ je daný niektorý z dôvodov Nariadením (napr. z dôvodu ak Užívateľ odvolal poskytnutý súhlasu, alebo z dôvodu nepotrebnosti spracovávaných Osobných údajov pre stanovené účely či protiprávnosti ich spracúvania

d. Právo na obmedzenie spracúvania: Užívateľ má právo na to, aby CRIF SK obmedzil spracúvanie Osobných údajov, pokiaľ je daný niektorý z dôvodov uvedených v Nariadení (napr. z dôvodu že Užívateľ napadne správnosť Osobných údajov).

e. Právo na prenosnosť údajov, tj. právo získať Osobné údaje (ktoré sa Užívateľa týkajú, a ktoré poskytol CRIF SK, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte) a právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi, bez toho, aby tomu CRIF SK bránil.

Užívateľ, ako dotknutá osoba, má rovnako právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Konkrétnejšie podmienky uplatňovania práv Užívateľa, ako dotknutej osoby, sú upravené v kapitole III. Nariadenia.

17. Žiadosť Užívateľa bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca odo dňa jej doručenia. V prípade potreby je CRIF SK v súvislosti so žiadosťou oprávnené požiadať Užívateľa o dodatočné informácie k potvrdeniu jeho totožnosti. Ak CRIF SK nemôže zistiť totožnosť Užívateľa, nemôže jeho žiadosti spravidla vyhovieť. Žiadosť bude vybavená bezplatne. Pokiaľ by podané žiadosti boli zjavne nedôvodné alebo neprimerané, najmä preto, že sa opakujú, môže CRIF SK žiadať od Užívateľa primeranú úhradu nebo môže odmietnuť žiadosti Užívateľa vyhovieť.

18. Na účely plnenia povinností podľa vyššie uvedeného odseku 16 prevádzkuje spoločnosť CRIF SK na adrese svojho sídla Mlynské nivy 14, Bratislava 821 09 Klientske centrum (http://moje-financie.sk/kontakt/) telefón: 02 59 207 599, 02 59 207 584 a e‑mail: helpdesk@moje-financie.sk, ktoré plní predovšetkým nasledujúce úlohy:
a. informuje Užívateľov o spracúvaných Osobných údajoch v súvislosti s prevádzkou Internetového portálu, správou Užívateľského účtu a poskytovaním produktov a služieb

b. prijíma žiadosti Užívateľov v zmysle bodu 16 týchto Podmienok

c. prijíma reklamácie, sťažnosti a podnety v súvislosti s ochranou spotrebiteľa

19. Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej CRIF SK ako prevádzkovateľom sú: adresa: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, e‑mail: dpo.sk@crif.com.