Obchodné podmienky služby poskytovania informácií z Centrálneho registra exekúcií („CRE“)

platné od 5. 6. 2023

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1. Tieto Podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, s.r.o so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava, IČO: 35 886 013, zapísaná
v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, Vložka č.:31737/B (ďalej len „CRIF SK“) a iných osôb (ďalej len „Užívateľ“) v súvislosti s poskytovaním informácie o tom, že určitý údaj je zapísaný v Centrálnom registri exekúcií (ďalej len „CRE“ alebo aj ako „register exekúcií“) alebo informácie o tom, že sa na základe zadaných vyhľadávacích kritérií v CRE zhoda so zadanými údajmi nevyskytuje. Informácia o tom, že určitý údaj je zapísaný v CRE, alebo informácia o tom, že na základe zadaných vyhľadávacích kritérií sa v registri exekúcií nevyskytuje zhoda so zadanými údajmi vrátane informácie o počte vedených exekúcií v prípade, že údaj je kladný, (ďalej len informácia), preukazuje stav zápisu údaja v CRE ku dňu jej vydania.

2. CRE je verejným zoznamom, ktorý je podľa § 211a ods. 1 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov (ďalej len „Exekučný poriadok“) vedený, prevádzkovaný a spravovaný Slovenskou komorou exekútorov, so sídlom Dobšinského 16, 811 05 Bratislava, IČO: 356 597 18, ako prevádzkovateľom (ďalej len „Komora“). Užívateľ berie na vedomie, že informácie a údaje poskytuje CRIF SK ako online službu na základe žiadosti Užívateľa z verejných zdrojov tak, ako boli prevzaté. Informácie sú poskytované na báze maximálneho úsilia zo strany CRIF SK, bez akýchkoľvek záruk zo strany CRIF SK (explicitných, či implicitných) týkajúcich sa predovšetkým aktuálnosti, pravdivosti, správnosti či úplnosti takto získaných Informácií.

3. Žiadať o informáciu z CRE môže verejnosť, orgány verejnej moci a exekútori. Žiadať o informáciu z CRE môže každý, a to buď pre seba, prípadne pre iné osoby.

4. Informácia z registra exekúcií je užívateľom poskytovaná elektronicky prostredníctvom internetového portálu „www.moje-financie.sk“ („ďalej len“ Portál“).

 

Článok 2
Poskytovanie údajov z CRE

1. Užívateľ oznámi CRIF SK identifikáciu subjektu, ohľadne ktorého požaduje informácie z CRE. Pre účely poskytnutia informácií z registra exekúcií je nutné uviesť kombináciu unikátnych a neunikátnych vyhľadávacích kritérií.

2. Unikátne vyhľadávacie kritériá sú:

- identifikačné číslo právnickej osoby (IČO)

- názov spoločnosti

3. Neunikátne vyhľadávacie kritériá sú:

- meno a priezvisko fyzickej osoby (dlžníka) a dátum jeho/jej narodenia

- obec, ulica a PSČ

4. Objednávkou za účelom získania informácie z registra exekúcií prostredníctvom Portálu sa užívateľ zaväzuje uhradiť CRIF SK poplatok za poskytnutie informácie z registra exekúcií podľa článku 3 týchto Podmienok.

5. Výsledkom vyhľadávania a objednávky je poskytnutie informácie z CRE, ktorá je v nadväznosti na užívateľom iniciované vyhľadávanie užívateľovi poskytnutá vo forme listinnej informácie získanej z registra exekúcií alebo elektronickej podoby informácie z registra exekúcií, bez ohľadu na to, či je výsledok vyhľadávania negatívny (t. j. informácia o tom, že sa v registri exekúcií nevyskytuje zhoda so zadanými údajmi ) alebo či obsahuje údaje o jednom alebo o viacerých subjektoch, ktorí spĺňajú zadané kritériá vyhľadávania.

6. CRIF SK na základe užívateľom zvoleného vyhľadávacieho kritéria poskytne informáciu z registra exekúcií s údajmi evidovanými v registri exekúcií ku dňu ich vydania. Dátum a čas, ku ktorému je výsledok vyhľadávania platný, je vždy uvedený na informácii získanej z registra exekúcií.
a. Pokiaľ vyhľadávaciemu kritériu zodpovedá údaj o exekučnom konaní, ktorý je evidovaný v CRE, bude výsledok vyhľadávania (informácia) obsahovať tieto údaje – pokiaľ sú známe a do databázy boli súdnym exekútorom riadne zapísané:

- spisová značka exekučného spisu exekútora,

- ak ide o povinného

1. fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska,

2. fyzickú osobu – podnikateľa, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska alebo miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

3. právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo.

b. Pokiaľ vyhľadávaciemu kritériu zodpovedá údaj o viacerých exekučných konaniach, ktorý je evidovaný v CRE, bude výsledok vyhľadávania obsahovať vyššie uvedené údaje o všetkých dotknutých exekučných konaniach.

c. Pokiaľ vyhľadávaciemu kritériu nezodpovedá žiadny údaj o exekučnom konaní, ktorý je evidovaný v CRE, bude výsledok vyhľadávania obsahovať informáciu, že v CRE sa na základe zvolených vyhľadávacích kritérií nevyskytuje zhoda so zadanými údajmi.

7. V prípadoch výsledkov vyhľadávania podľa článku 2 ods. 6 písm. a) alebo b) týchto Podmienok môže užívateľ požadovať začatie vyhľadávania konkrétnych údajov o vyhľadanom exekučnom konaní (detail exekúcie). Za poskytnutie informácií z CRE (detailu exekúcie) je užívateľ povinný CRIF SK uhradiť poplatok podľa článku 3 týchto Podmienok. Konkrétnymi údajmi o vyhľadávanom exekučnom konaní sa rozumejú údaje:

a) označenie súdu, ktorý udelil poverenie na vykonanie exekúcie,

b) spisová značka súdu,

c) označenie exekútora, ktorému súd udelil poverenie na vykonanie exekúcie,

d) spisová značka exekučného spisu exekútora,

e) deň, mesiac a rok

1. udelenia poverenia na vykonanie exekúcie,

2. vydania uznesenia o povolení odkladu exekúcie,

3. vydania uznesenia o zastavení exekúcie, ak sa exekúcia zastavila v časti,

f) označenie vymáhaného nároku, na ktorého vymáhanie poveril exekútora súd,

g) ak ide o povinného

1. fyzickú osobu, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska,

2. fyzickú osobu – podnikateľa, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska alebo miesta podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené,

3. právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo.

 

Článok 3
Poplatok za poskytnutie informácie z registra exekúcií

1. Za poskytnutie informácie z registra exekúcií patrí CRIF SK poplatok podľa Cenníka.

2. Poplatok je hradený užívateľom online platbou prostredníctvom platobnej karty.

 

Článok 4
Zodpovednosť za škodu, sťažnosti, reklamácie

1. CRIF SK nezodpovedá za údaje uvedené v informácii z registra exekúcií a ich správnosť ani za škodu vzniknutú v dôsledku údajov nesprávne uvedených v CRE.

2. Prípadné sťažnosti a reklamácie v súvislosti so zápisom v registri exekúcií, a teda aj v súvislosti s obsahom informácie z registra exekúcií vybavuje Komora. Bližšie informácie získate na www.ske.sk

 

Článok 5
Ochrana osobných údajov

1. Spracúvanie osobných údajov užívateľa zo strany CRIF SK, podlieha nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) („Nariadenie“). Kontaktné údaje zodpovednej osoby určenej prevádzkovateľom sú: adresa: Mlynské Nivy 14, 821 09 Bratislava, e‑mail: dpo.sk@ crif.com

2. CRIF SK, ako prevádzkovateľ Portálu spracúva osobné údaje užívateľa za účelom poskytovania služby CRE prostredníctvom Portálu v rozsahu a za podmienok, ako je uvedené vo Všeobecných podmienkach poskytovania služieb CRIF SK na stránke www.moje-financie.sk.

3. V prípade vyhľadávanie informácie z CRE poskytne užívateľ CRIF SK osobné údaje vyhľadávanej osoby v rozsahu vyhľadávacích kritérií uvedených v čl. 2 týchto Podmienok za účelom preverenia platobnej disciplíny vyhľadávanej osoby (ďalej len „Osobné údaje vyhľadávanej osoby“) CRIF SK je vo vzťahu k užívateľovi v postavení sprostredkovateľa v zmysle Nariadenia. Užívateľ si je vedomý, že je povinný dotknutej osobe poskytnúť všetky informácie v zmysle Nariadenia, najmä informáciu podľa čl. 13.

4. Užívateľ týmto poveruje CRIF SK ako svojho sprostredkovateľa, v zmysle článku 28 Nariadenia. spracúvaním Osobných údajov vyhľadávanej osoby, potrebných k poskytnutiu služby informácií z CRE, a to po dobu 3 rokov odo dňa objednávky. Po uplynutí tejto doby CRIF SK Osobné údaje vyhľadávanej osoby poskytnuté zo strany Užívateľa vymaže.

5. CRIF SK je oprávnený spracúvať Osobné údaje vyhľadávanej osoby v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania Osobných údajov vyhľadávanej osoby, ako je uvedené v objednávke a výlučne na základe zdokumentovaných pokynov užívateľa, je povinný dodržiavať základné zásady spracúvania Osobných údajov vyhľadávanej osoby, najmä i) spracúvať Osobné údaje vyhľadávanej osoby len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby ii) spracúvané Osobné údaje vyhľadávanej osoby musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný za účelom, na ktorý sa spracúvajú.

6. Užívateľ týmto vyhlasuje, že pri výbere CRIF SK, ako sprostredkovateľa, dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť a jeho schopnosť zaručiť úroveň bezpečnosti spracúvaných Osobných údajov vyhľadávanej osoby prijatím technických a organizačných opatrení v súlade s článkom 32 Nariadenia a CRIF SK sa zaväzuje vykonať všetky požadované opatrenia podľa článku 32 Nariadenia.

7. CRIF SK je povinný chrániť Osobné údaje vyhľadávanej osoby pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia (ďalej len „bezpečnostné opatrenia“) zodpovedajúce spôsobu spracúvania Osobných údajov vyhľadávanej osoby a rizikám v zmysle článku 32 Nariadenia, berúc do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných Osobných údajov vyhľadávanej osoby, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačného systému.

8. Opatreniami podľa bodu 7 sú najmä:

a) zavedenie súboru opatrení v rozsahu Nariadenia, monitorovania bezpečného spracúvania, auditovania spracovateľských operácií, ukladania Osobných údajov vyhľadávanej osoby a všeobecná ochrana zariadení a infraštruktúry, na ktorých sa spracúvanie vykonáva;

b) dbať o počítačovú bezpečnosť, používať výhradne také technické a programové prostriedky, ktoré zabraňujú možnosti zneužití osobných údajov, resp. eliminujú možné narušenie;

c) zabezpečiť Osobné údaje vyhľadávanej osoby proti zneužitiu pri prenose všetkými komunikačnými cestami;

d) zabezpečenie že prístup k o Osobným údajom vyhľadávanej osoby budú mať zamestnanci CRIF SK, ako oprávnené osoby poučené o požiadavkách spracúvania Osobných údajov vyhľadávanej osoby podľa Nariadenia, alebo len osoby, ktoré CRIF SK používa na základe iného právneho vzťahu k plneniu predmetu objednávky;

e) zabezpečenie trvalej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systémov spracúvania Osobných údajov vyhľadávanej osoby;

f) proces obnovy dostupnosti Osobných údajov vyhľadávanej osoby a prístup k nim v prípade fyzického incidentu alebo technického incidentu,

g) proces pravidelného posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania Osobných údajov vyhľadávanej osoby.

9. CRIF SK potvrdzuje Spoločnosti, že zabezpečil, že sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že zachovajú dôvernosť informácií v zmysle článku 28 odsek 3 písmeno b) Nariadenia.

10. V prípade, ak CRIF SK identifikuje, že niektorá spracovateľská operácia, pokyn alebo iné právo alebo povinnosť podľa objednávky, alebo VOP je v rozpore s Nariadením alebo inými právnymi predpismi, ktoré sú pre užívateľa, alebo CRIF SK záväzné, bezodkladne o tejto skutočnosti upovedomí Užívateľa.

11. V prípade porušenia Ochrany osobných údajov vyhľadávanej osoby poskytnutých zo strany užívateľa, CRIF SK podá užívateľovi oznámenie o takomto porušení bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o porušení Ochrany osobných údajov vyhľadávanej osoby dozvedel. Oznámenie zasiela elektronicky na e‑mailovú adresu, ktorá je uvedená v objednávke.

12. CRIF SK sa zaväzuje poskytovať užívateľovi maximálnu súčinnosť pri identifikovaní a zdokumentovaní porušenia ochrany Osobných údajov vyhľadávanej osoby a návrhu a implementácii opatrení na zmiernenie dôsledkov takého porušenia.

13. CRIF SK sa zaväzuje voči užívateľovi, že bude riadne a včas plniť povinnosti, ktoré mu vyplývajú z článku 28 odsek 3 písmená e), f), g) a h) Nariadenia, najmä bude užívateľovi nápomocný pri zabezpečení povinností podľa č. 32 až 36 Nariadenia, a to s ohľadom na povahu spracúvania a informácii dostupných CRIF SK, bude poskytovať na požiadanie užívateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia povinností stanovených v čl. 28 Nariadenia, poskytne užívateľovi súčinnosť pri reagovaní na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby, a umožní audity, ako aj kontroly vykonávané užívateľom, alebo audítorom, ktorého užívateľ na tento účel poverí. Spoločnosť a CRIF SK dohodnú postup auditu, minimálne 10 pracovných dní vopred, a užívateľ sa zaväzuje uhradiť všetky náklady, ktoré CRIF SK v súvislosti s auditom, alebo kontrolou vzniknú.

14. Užívateľ súhlasí s tým, že CRIF SK je oprávnená vykonávať spracúvanie osobných údajov aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa, a to spoločnosti CRIF S.p.A., so sídlom Via M. Fantin 1–3, 401 31 Bologna, Taliansko. CRIF SK vyhlasuje užívateľovi, že pri zapojení ďalších sprostredkovateľov splní svoje povinnosti vyplývajúce v tejto súvislosti z článku 28 ods. 4 Nariadenia a dodrží podmienky ich zapojenia uvedené v odsekoch 2 a 4 článku 28 Nariadenia.

 

Článok 6
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ak sa akékoľvek ustanovenia aktuálnych Podmienok stanú neplatnými alebo nevykonateľnými, nahradia sa takéto neplatné a nevykonateľné ustanovenia ustanoveniami s významom, ktorý najlepšie zodpovedá významu pôvodného ustanovenia. Neplatnosť alebo nevykonateľnosť jedného ustanovenia neovplyvní platnosť ostatných ustanovení. Spoločnosť CRIF SK si vyhradzuje právo jednostranne meniť, alebo doplniť znenie Podmienok v prípade, ak dôjde k zmene všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré upravujú práva a povinnosti CRIF SK, alebo užívateľa a/alebo v prípade podstatnej zmeny okolností, ktoré platili v čase ich vzniku, alebo v dôsledku zavedenie nových služieb a technológií. CRIF SK je povinný oznámiť zmenu Podmienok akýmkoľvek vhodným spôsobom, napr.: zverejnením Podmienok na Internetovom portáli.

2. Tieto Podmienky sú vydané v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a vymedzujú základné práva
a povinnosti CRIF SK a užívateľa. Práva a povinnosti CRIF SK a užívateľa sa riadia slovenským právnym poriadkom, najmä Občianskym zákonníkom.

3. Podmienky sú k dispozícii v Klientskom centre CRIF SK a v elektronickej podobe v rámci Portálu.

4. Vzťahy neupravené Podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom, a ak je užívateľ spotrebiteľom, aj všeobecnými predpismi o ochrane spotrebiteľa. Spotrebiteľom je užívateľ, ktorý je fyzickou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a ktorý mimo predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania vstupuje do právneho vzťahu s CRIF SK alebo s ním iným spôsobom rokuje. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z tejto služby medzi spotrebiteľmi a CRIF SK, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže užívateľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu subjektom alternatívneho riešenia sporov, ktorých zoznam nájde na webovom sídle Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1

Užívateľ tiež môže využiť platformu pro riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Článok 6
Kontaktné údaje Klientskeho centra CRIF SK

a. Email: helpdesk@moje-financie.sk

b. Telefón: 02 59 207 599, 02 59 207 584

c. Adresa: Mlynské nivy 14, Twin City C, 821 09 Bratislava