Majte prehľad o svojich finančných záväzkoch

Získajte úverovú správu.

Registrácia

FAQ

ÚVEROVÁ SPRÁVA

Čo je to úverová správa (alebo výpis zo SRBI a NRKI)?
Úverová správa (výpis zo SRBI a NRKI) je komplexný prehľad o všetkých úverových produktoch, ktoré čerpáte, ktoré ste čerpali za predchádzajúcich päť rokov, alebo o poskytnutie ktorých aktuálne žiadate. Zároveň obsahuje informácie o riadnych a mimoriadnych splátkach, informácie o splátkach po splatnosti, teda o úhrade splátok, ktoré neprebehli v súlade s vopred dohodnutými podmienkami splácania, a ďalšie údaje o parametroch vašich úverov alebo žiadostí.

Prečo sa v systéme moje-financie.sk ponúkajú dve úverové správy?
V klientskej zóne ponúkame možnosť kúpiť si úverovú správu obsahujúcu informácie zo SRBI a NRKI. O úverovú správu zo SRBI a NRKI musíte požiadať osobitne, pretože zákonné a zmluvné podmienky nám neumožňujú zlučovať tieto informácie do jednej úverovej správy. Každý register smie poskytovať výpis len zo svojej databázy.

Prečo musím za každú úverovú správu platiť osobitne?
SRBI a NRKI sú dve nezávislé inštitúcie, ktoré prevádzkujú vlastné informačné systémy a vydávajú samostatné úverové správy. Preto ani platby za ich služby nemožno nijako zlučovať.

Ako mám rozumieť jednotlivým položkám uvedeným v úverovej správe?
Každá úverová správa kúpená online a zobrazená v prehliadači vám ponúkne vysvetľujúce komentáre k jednotlivým poliam úverovej správy.

Čo mám robiť, keď vo svojej úverovej správe nájdem chybu?
V prípade, že v úverovej správe nájdete chybu a ste registrovaný v portáli moje-financie.sk, po prihlásení nájdete v ľavom menu ponuku „Moje požiadavky“. V tejto sekcii môžete vytvoriť novú požiadavku na opravu údajov v úverovej správe a podľa typu úverovej správy (či ide o výpis zo SRBI alebo z NRKI) máte možnosť poslať elektronickú žiadosť o opravu chybných údajov.

Môžete tiež osobne navštíviť Klientske centrum pre SBCB a NBCB na adrese Mlynské nivy 14, Twin City C v Bratislave, kde môžete vyplniť formulár žiadosť o opravu údajov, alebo ho môžete poslať vyplnený poštou. Ak máte cudziu štátnu príslušnosť, podpis na tejto žiadosti musí byť úradne overený.

SPOLOČNÝ REGISTER BANKOVÝCH INFORMÁCIÍ A NEBANKOVÝ REGISTER KLIENTSKYCH INFORMÁCIÍ

Čo je Spoločný register bankových informácií (SRBI)?
Spoločný register bankových informácií začal svoju činnosť v roku 2004 v súlade so zákonom č. 483/2001 Zb. o bankách. Podľa tohto zákona majú banky možnosť preverovať si bonitu, dôveryhodnosť a platobnú disciplínu svojich klientov. SRBI, ktorý je prevádzkovaný spoločnosťou SBCB – Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o (www.sbcb.sk), spravuje databázu údajov o zmluvných (úverových) vzťahoch medzi bankami a ich klientmi. V SRBI sú zobrazené údaje klientov, ktoré vypovedajú o ich bonite a dôveryhodnosti, t. j. informácie o celkovej úverovej angažovanosti klienta, o čerpaní jednotlivých úverových produktov a o platobnej morálke klienta. SRBI obsahuje pozitívne aj negatívne informácie, čím bankám poskytuje informácie o kompletnej úverovej histórii ich klientov a klientom naopak umožňuje budovať si svoju úverovú históriu.

Kto je v SRBI a NRKI?
V SRBI/NRKI sú vedené fyzické osoby (občania aj fyzické osoby podnikatelia), ktoré u niektorej finančnej inštitúcie – účastníka SRBI/NRKI – čerpajú alebo čerpali akýkoľvek úverový produkt. V SRBI/NRKI sú uvedené aj osoby, ktoré o úverový produkt len žiadajú, a ďalej informácie, že požadovaná zmluva medzi finančnou inštitúciou a klientom uzatvorená nebola. V NRKI sú navyše vedené aj právnické osoby.

Čo je NRKI?
NRKI, ktorý prevádzkuje spoločnosť NBCB – Non-Banking Credit Bureau, ZZPO, (www.nbcb.sk) spravuje databázu údajov o úverových produktoch klientov lízingových spoločností, spoločností poskytujúcich spotrebiteľské úvery. Používatelia nebankového registra si tak môžu overovať bonitu svojich klientov. Ide napríklad o informácie, či klient spláca svoje záväzky riadne a včas.

Je nevyhnutný súhlas na spracovanie osobných údajov v registri?
V súlade s príslušnými právnymi predpismi, a to v súlade s osobitnými zákonmi, ktorými sú zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o bankách, banky nepotrebujú váš súhlas so spracovaním osobných údajov na to, aby si o vás mohli medzi sebou vymieňať informácie. V zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch môžu aj nebankové spoločnosti poskytovať osobné údaje do časti NRKI upravenej týmto zákonom aj bez súhlasu klienta. Súhlas klienta je získavaný pre výmenu kompletných údajov o klientovi a jeho záväzkoch medzi užívateľmi registrov SRBI a NRKI.

Vidia do registra aj finančné inštitúcie, s ktorými nie som v žiadnom zmluvnom vzťahu?
V rámci vzájomnej výmeny údajov medzi SRBI a NRKI môžu byť vaše údaje prístupné aj ďalším nebankovým alebo bankovým veriteľom, ktorí sú používateľmi SRBI a NRKI, ktorí majú so SBCB/NBCB uzatvorenú príslušnú zmluvu a ktorých aktuálny zoznam je k dispozícii na webových stránkach www.sbcb.sk a www.nbcb.sk, avšak samozrejme len pod podmienkou, že u tejto finančnej inštitúcie sami prejavíte záujem o úverový produkt vo forme žiadosti o úver.

Ako dlho sa údaje v registri uchovávajú a ako často sa aktualizujú?
Informácie obsiahnuté v registroch sa aktualizujú mesačne a uchovávajú sa v nich po dobu trvania zmluvného vzťahu s finančnou inštitúciou a následne po dobu piatich rokov po jeho skončení.

Kto a kedy môže zisťovať údaje v registri?
Každá banka, používateľ SRBI, a finančná inštitúcia, používateľ NRKI, môže získať údaje len o svojich klientoch, tak o nových, ktorí ju o úver požiadali, ako aj o existujúcich, a to za predpokladu, že má platnú zmluvu s prevádzkovateľom registra. Používateľmi NRKI sú lízingové, a splátkové spoločnosti. V rámci vzájomnej výmeny údajov medzi SRBI a NRKI môžu byť vaše údaje v zmysle stanovených podmienok registrov prístupné aj ďalším nebankovým alebo bankovým veriteľom(viď 4.}. Každý klient, ktorého údaje sú v registri uvedené, môže získať svoju úverovú správu, buď pri osobnej návšteve Klientskeho centra pre SBCB a NBCB na adrese Mlynské nivy 14, Twin City C v Bratislave, poštou alebo práve prostredníctvom portálu moje-financie.sk. Používatelia registra môžu nahliadať do vašich údajov výlučne len v prípade, keď u nich žiadate o niektorý z úverových produktov, alebo keď už nejaký úverový produkt využívate.

Existujú obdobné registre aj v zahraničí?
Úverové registre fungujú v zahraničí už desiatky rokov. V prostredí voľnej trhovej ekonomiky ide o úplne štandardný nástroj na rozhodovanie o úveroch. V štátoch strednej a východnej Európy boli registre založené relatívne nedávno, alebo sa na ich vybudovaní ešte pracuje. Klienti v štátoch, kde registre fungujú ako tradičná súčasť ekonomiky, priamo vyžadujú, aby ich veriteľ odovzdával informácie do registra. Majú istotu, že ich budú ostatní vnímať ako solídnych klientov. V mnohých krajínách EÚ sú povinnosti  súvisiace s poskytovaním údajov o úveroch a ich preverovanie v rámci registrov upravené legislatívou, podobne ako je tomu od minulého roku aj v SR.

Je možné, aby údaje zo SRBI alebo NRKI niekto zneužil?
Bezpečnosť údajov v SRBI a NRKI je zabezpečená na najvyššej úrovni po technickej aj organizačnej stránke. Prenos údajov sa uskutočňuje po zabezpečených privátnych linkách a je šifrovaný. Všetky komunikujúce servery aj používatelia tohto uzatvoreného systému sú navyše identifikovaní a autorizovaní pomocou certifikátov vydaných kvalifikovanými poskytovateľmi certifikačných služieb a všetky aktivity v systéme sú monitorované a logované. Popri technickom zabezpečení údajov existuje množstvo organizačných pravidiel a kontrol garantujúcich nemožnosť zneužitia systému a v ňom obsiahnutých údajov. Technické a organizačné zabezpečenie sa pravidelne testuje a sú aplikované štandardizované prístupy k bezpečnosti údajov.

Pokiaľ nesplatím jednu splátku napríklad o jeden až dva dni, objavím sa v SRBI a NRKI ako neplatič?
Používatelia SRBI (banky) a NRKI (finančné, lízingové, faktoringové spoločnosti) aktualizujú údaje raz za mesiac. Jedno až dvojdňové omeškanie so zaplatením splátky sa v SRBI ani NRKI spravidla neobjaví. Ak má však klient nastavenú splátku úveru, napríklad, na posledný deň mesiaca a tuto splátku uhradí, ale s jednodňovým omeškaním, potom sa do registra môže premietnuť aj takáto omeškaná splátka, resp. splátka nezaplatená v riadnom termíne.

Aké informácie sú o mne v SRBI a NRKI uložené?
V SRBI aj NRKI sú okrem identifikačných osobných údajov klienta (t. j. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a štát narodenia a adresa) aj informácie vypovedajúce o tom, či medzi klientom a bankovým alebo nebankovým veriteľom dôjde, resp. došlo k uzatvoreniu alebo neuzatvoreniu zmluvného (úverového) vzťahu. Ďalej detailné údaje o finančných záväzkoch klienta, ktoré vznikli, vzniknú, alebo môžu vzniknúť voči bankovému alebo nebankovému veriteľovi, t.zn. registre obsahujú údaje o počte existujúcich úverových zmlúv, výške jednotlivých úverov a splátok, histórii splácania týchto záväzkov a informácie o zabezpečení záväzkov a pod. SRBI a NRKI tiež obsahujú údaje o tom, či práve žiadate o nejaký úverový produkt. Informácie sa v registri uchovávajú po celú dobu existencie úverového produktu a následne po dobu 5 rokov po jeho skončení.

Čo to znamená, že SRBI a NRKI majú k dispozícii pozitívne a negatívne informácie?
SRBI aj NRKI informujú svojich používateľov o komplexnom zaťažení daného klienta, prinášajú teda informáciu o všetkých záväzkoch  – pôžičkách, ktoré klient má a o tom, ako ich spláca v súlade s vopred dohodnutými podmienkami nastavenými v zmluve, aj o tom, či sa prípadne počas splácania vyskytli na strane klienta nejaké problémy.

Ak ste dobrý klient, ktorý svoje záväzky spláca riadne a včas, potom túto skutočnosť banka alebo finančná inštitúcia uvidí vo vašej úverovej správe a bude vás vnímať ako solídneho zákazníka. Pravdepodobne tak dostanete požadované finančné prostriedky bez problémov a rýchlejšie. Finančná inštitúcia Vám  bude môcť ponúknuť aj lepšie podmienky úveru.

Môžem požiadať o výmaz údajov z registrov SRBI a NRKI?
Ak zistíte, že niektorý z údajov uchovávaných v registri je chybný alebo nepresný, môžete sa obrátiť na prevádzkovateľa daného registra. Ten začne rokovanie s príslušnou finančnou inštitúciou a v prípade, že ide o chybný údaj, zabezpečí obratom  nápravu, prípadne jeho výmaz.

Ako môžem získať informácie zo SRBI a NRKI?
Ak ste registrovaným používateľom služby moje-financie.sk, máte možnosť kúpiť si úverovú správu z oboch registrov online. Prostredníctvom portálu moje-financie.sk môžete poslať aj objednávku/žiadosť o výpis z registra na dobierku. V opačnom môžete kedykoľvek požiadať prevádzkovateľov registrov, spoločnosti SBCB – Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. (prevádzkovateľ SRBI) a NBCB – Non-Banking Credit Bureau, z.z.p.o. (prevádzkovateľ NRKI), o kompletný prehľad informácií, ktoré sa o vás v registri uchovávajú. Tieto informácie vám budú poskytnuté formou úverovej správy za manipulačný poplatok poštovou zásielkou na dobierku, alebo pri osobnej návšteve Klientskeho centra pre SBCB a NBCB na adrese Mlynské nivy 14, Twin City C v Bratislave.