Výpis zo SRBI

Výpis zo SRBI je prehľad vašich súčasných a minulých finančných záväzkov, ktoré sú o vás zhromaždené v Spoločnom registri bankových informácií, ktorý prevádzkuje spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau. Členovia registra sú banky, ktoré poskytujú hypotéky, pôžičky a ďalšie úverové produkty.

Podporte svoju finančnú stabilitu a kontrolujte pravidelne svoje finančné záväzky.

Cena výpisu je 8 EUR/výpis

Spôsoby dodania výpisu zo SRBI

Podrobnosti

8 EUR výpis

0 EUR spracovanie

0 EUR dodanie

Výpis zo SRBI máte k dispozícii po registrácií vo formáte PDF. Platba sa vykonáva platobnou kartou.

8 EUR Kúpiť

Podrobnosti

8 EUR výpis

6 EUR spracovanie

0 EUR dodanie

Po overení identity pri osobnej nášteve v Klientskom centre vám operátori vystavia požadovaný výpis z registra SRBI. Zaplatiť je možné v hotovosti alebo kartou.

14 EUR Kúpiť

Podrobnosti

8 EUR výpis

6 EUR spracovanie

3,85 EUR poštovné

Výpis zo SRBI objednaný poštou je možné zaplatiť online kartou alebo poslať na dobierku. Zásielka je doručovaná doporučene do vlastných rúk adresáta.

Cena od 17,85 EUR Kúpiť

Výpisy – Otázky a odpovede

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa výpisov z registrov. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii FAQ.

Kto môže požiadať o výpis z registrov?

Fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca, ktorá je plnoletá a spôsobilá na právne úkony. Ak žiadnu z týchto podmienok žiadateľ nespĺňa, nebude jeho žiadosť prijatá. Pre preukázanie totožnosti žiadateľa požadujeme platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. Zahraničná fyzická osoba sa preukazuje cestovným pasom alebo dokladom o povolení na trvalý pobyt v SR. Fyzická osoba sa môže pri podaní žiadosti o službu a s tým spojenými činnosťami nechať zastupovať na základe úradne overenej plnej moci. Po zástupcovi sú požadované osobné doklady v rovnakom rozsahu, v akom sa požadujú u fyzickej osoby, ktorá je zastupovaná. Pokiaľ je žiadateľ zákonným zástupcom klienta, je nutné predložiť doklad.

Právnická osoba môže tiež podať žiadosť o výpis z registrov, a tiež sa môže nechať zastupovať na základe úradne overenej plnej moci. V takom prípade bude navyše potrebovať aj plnú moc, že môže za právnickú osobu konať, pokiaľ táto informácia nevyplýva priamo z výpisu z Obchodného registra. Ak nie je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri, je žiadateľ povinný predložiť spoločne so žiadosťou výpis údajov o právnickej osobe z príslušného registra alebo z inej evidencie (v origináli alebo overenej kópii), ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace; po vybavení žiadosti bude žiadateľovi tento výpis vrátený.

Ako získať výpis z registrov SRBI/NRKI?

O výpisy z registrov môžete požiadať osobne v našom klientskom centre alebo v e‑shope. Detailné informácie o spôsoboch dodania jednotlivých výpisov popisujeme tu:

Výhody výpisu z registrov on-line

Potrebujete rýchlo zistiť, aký je váš výpis z registrov? Vďaka portálu www.moje-financie.sk ho môžete mať k dispozícii neustále online. To sa môže hodiť nielen pred žiadosťou o väčší úver, ale aj priebežne, ako kontrola, že ste na nič zo svojich záväzkov nezabudli, a že od vás platby odišli v poriadku.

Tip: Vďaka prístupu k online výpisu budete môcť pokojne spať. Každý mesiac sa totiž môžete presvedčiť o tom, že je všetko v úplnom poriadku.

5 výhod online výpisu z registrov:

 1. Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, či ste nezabudli na nejakú zo svojich pôžičiek, stačí vyplniť registračný formulár, potom už ľahko zakúpite výpis v e‑shope.
 2. Najrýchlejšia možnosť, ako sa k výpisu z registra dostať. Prístup vám bude umožnený okamžite po pripísaní platby.
 3. Jednoduchý prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek – o výpis si môžete zažiadať z pohodlia domova alebo kancelárie.
 4. Možnosť priebežného sledovania záväzkov a aktuálneho stavu ich splácania. Ideálne je kontrolovať aktuálny stav každý mesiac.
 5. Komplexný prehľad o finančných záväzkoch z oboch registrov na jednom mieste, na moje-financie.sk si môžete skontrolovať výpisy ako z Bankového (SRBI) aj z Nebankového registra (NRKI).

Čo obsahuje výpis z registrov?

Výpis z registra sa začína identifikačnými údajmi – v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa OSOBNÝMI ÚDAJMI: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a dátum narodenia. Identifikátory obsahujú aj kód pridelený subjektu v registri. Ak je subjekt podnikateľom, identifikačné údaje sa doplnia o registračné číslo a daňové identifikačné číslo.

Súhrnné hodnotenie úverových zmlúv

Vo výpise z registra sa ďalej uvádzajú všetky zmluvy o úvere podľa typu operácie a ich štádia: od žiadosti, cez zamietnutie, zrušenie, existenciu a ukončenie. Jednotlivé úvery sú rozdelené podľa typu transakcie na pôžičky, úvery na bývanie, podnikateľské úvery, finančný a operatívny lízing, kontokorentné úvery a debetné úvery na bežných účtoch, karty a revolvingové úvery.

Nasleduje prehľad pomeru záväzkov v jednotlivých registroch a porovnanie s predchádzajúcim mesiacom pre celkové mesačné platby, celkovú dlžnú sumu a nesplatenú sumu po splatnosti. V spoločnom výpise z bankového a nebankového registra sa tieto tri položky počítajú za oba registre, t. j. napríklad je to Celková mesačná splátka vypočítaná za všetky úvery v SRBI aj NRKI. Pri každej položke môžete vidieť aj rozpis, koľko z danej sumy je v bankovom alebo nebankovom registri.

Všetky sumy úverov sa vždy uvádzajú v národnej mene.

Zoznam kontraktov

V ďalšej časti sú uvedené podrobnosti o každej jednotlivej zmluve alebo pôžičke. V detaile každého typu úveru sa najprv zobrazia položky, ktoré sú v danom mesiaci aktuálne. Napríklad výšku nasledujúcej splátky ku dňu výpisu, počet zostávajúcich splátok a ďalšie informácie. Medzi týmito položkami sú však aj tzv. maximálne vypočítané položky, ako napríklad Maximálna nesplatená suma alebo Najhorší stav. Tieto hodnoty sa vypočítavajú z celej histórie zmlúv.

Pod týmto zoznamom sa potom nachádza tabuľka s profilom splácania. Profil splátok podrobne popisuje posledných 24 mesiacov, napríklad vývoj výšky nesplatených splátok v jednotlivých mesiacoch, a na úrovni každého mesiaca môžete vidieť nesplatenú sumu, ak klient neuhradil svoje záväzky včas.

Zoznam všetkých žiadostí

V poslednej časti sa nachádza prehľad všetkých žiadostí klienta a jeho úlohy. To znamená, či o úver požiadal sám, alebo v žiadosti zohral napríklad úlohu ručiteľa alebo spolužiadateľa. V zozname žiadostí sú aj žiadosti, ktoré finančná inštitúcia zamietla, žiadosti, ktoré žiadateľ sám odvolal alebo neprehodnotené žiadosti, teda žiadosti, ktoré sú vo fáze spracovania – prehodnotenia.

Ako požiadať o opravu nepresných či nepravdivých údajov v úverových registroch?

Zistili ste, že informácie vedené o vás v registroch SRBI a NRKI sú chybné, nepresné či neúplné? Obráťte sa na nás s vyplnenou žiadosťou o opravu takýchto údajov. Akým spôsobom žiadosť doručiť?

 1. on-line prostredníctvom klientskej zóny portálu moje-financie.sk
 2. osobne v Klientskom centre CRIF (nezabudnite si preukaz totožnosti, bez neho nemôžeme vašu žiadosť vybaviť)
 3. poštou

Po prijatí vášho oznámenia o spracúvaní nepravdivých či nepresných informácií v registroch sa pokúsime čo najskôr v spolupráci s danou finančnou inštitúciou vykonať nápravu. Ak nebude možné vykonať nápravu, nepravdivé či nepresné informácie bez zbytočného odkladu zlikvidujeme.

Čo je výpis z registrov SRBI a NRKI?

Výpis z registrov je komplexný prehľad o všetkých úverových produktoch, ktoré čerpáte, ktoré ste čerpali v uplynulej dobe piatich rokov alebo o poskytnutie ktorých aktuálne žiadate. Zároveň obsahuje informácie o riadnych aj mimoriadnych splátkach, informácie o splátkach po splatnosti, teda o úhrade splátok, ktoré neprebehli v súlade s vopred dohodnutými podmienkami splácania a ďalšie údaje o parametroch vašich úverov či žiadostí.

Užitočné dáta pre inštitúcie aj klienta

Výpis z registra je užitočným dokumentom pre klienta aj finančnú inštitúciu. Ak žiadate o úver, finančné inštitúcie si overujú vašu dôveryhodnosť. Skúmajú, či ste uviedli všetky požadované informácie pravdivo a či ste priznali všetky záväzky, úvery a kreditné karty, ktoré máte. Finančné inštitúcie majú k dispozícií váš výpis z registra, ktorý tieto informácie obsahuje. Výpisy z registrov SRBI a NRKI neobsahujú informácie o vašich príjmoch, iba o záväzkoch.

Výpis z registrov slúži ako vaša pamäť

Využívame stále viac finančných produktov – kreditné karty, leasingové a spotrebiteľské úvery, určené na nákup tovaru, úvery zo stavebného sporenia alebo hypotéky. Často je ich toľko, že nie sme schopní si ich všetky evidovať. Výpisy z registrov evidujú tieto dáta za nás.

Potvrdenie finančnej kondície

Výpis z registra je sondou do vašej úverovej histórie. Ak dokazuje, že splácate riadne a včas, máte väčšiu šancu dostať úver ako ten, kto splácal svoje záväzky neskoro alebo vôbec. Výpis z registra je dokladom vašej platobnej solídnosti a podkladom pre úspešné budovanie vašej finančnej budúcnosti. Buďte obozretní pri spolupráci s finančnými inštitúciami, ktoré s výpismi z registrov nepracujú – nie sú účastníkom jedného z registrov SRBI a NRKI a výpis z registrov od vás nepožadujú. Takéto inštitúcie v podstate nemajú seriózny záujem na tom, aby bol klient schopný ich úver splácať.

Čo je Spoločný register bankových informácií SRBI?

SRBI je databáza, ktorá zhromažďuje a uchováva informácie o finančných produktoch a transakciách ľudí v bankách. Účelom existencie SRBI je predovšetkým zlepšiť kontrolu a monitorovanie finančných rizík spojených s poskytovaním úverov a iných finančných produktov. Register SRBI pomáha týmto spoločnostiam hodnotiť bonitu klientov. Dáta v registri sa uchovávajú po celú dobu splácania kontraktu a 5 rokov od ukončenia. V prípade žiadostí o úverový produkt sa dáta uchovávajú pol roka. Prevádzkovateľom SRBI je spoločnosť SBCB – Slovak Banking Credit Bureau.

Zdroje dát pre SRBI

Údaje použité na výpise pochádzajú z tradičných úverových inštitúcií a bánk. SRBI je skratka pre Spoločný register bankových informácií.

 • Všeobecná úverová banka, a.s.
 • Slovenská sporiteľňa, a.s.
 • Tatra banka, a.s.
 • UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
 • Prima banka Slovensko, a.s.
 • Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
 • 365. bank, a.s.a
 • Československá obchodná banka a.s. zahraničná pobočka v SR
 • Wüstenrot, a.s.-stavebná sporiteľňa
 • COFIDIS, S. A., pobočka zahraničnej banky
 • mBank, S. A, pobočka zahraničnej banky
 • Oberbank AG – pobočka zahraničnej banky v SR
 • FIO banka a.s., pobočka zahraničnej banky
 • J&T Banka, a.s.
 • BKS Bank AG, pobčka zahraničnej banky v SR
 • BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA, pobočka zahraničnej banky
 • Privatbanka, a.s.

Čo ak som právnická osoba?

Služby portálu moje-financie.sk sú dostupné pre fyzické osoby a fyzické osoby-podnikateľov. Právnické osoby môžu požiadať o výpis cez webový portál Nebankového registra www.nbcb.sk, kde nájdu príslušné formuláre na žiadosť emailom a poštou alebo tak môžu urobiť osobne v Klientskom centre.