Výpis z NRKI

Výpis z NRKI je prehľad vašich súčasných a minulých finančných záväzkov, ktoré sú o vás zhromaždené v Nebankovom registri klientskych informácií, ktorý prevádzkuje NBCB – Non-Banking Credit Bureau. Členovia registra sú lízingové spoločnosti a spoločnosti poskytujúce nebankové pôžičky.

Podporte svoju finančnú stabilitu a kontrolujte pravidelne svoje záväzky.

Cena výpisu je 8 EUR/výpis

Spôsoby dodania výpisu z NRKI

Podrobnosti

8 EUR výpis

0 EUR spracovanie

0 EUR dodanie

Výpis z NRKI máte k dispozícii okamžite vo formáte PDF. Platba sa vykonáva platobnou kartou.

8 EUR Kúpiť

Podrobnosti

8 EUR výpis

6 EUR spracovanie

0 EUR dodanie

Po overení identity pri osobnej návšteve v Klientskom centre vám operátori vystavia požadovaný výpis z registra NRKI. Zaplatiť je možné v hotovosti alebo kartou.

14 EUR Kúpiť

Podrobnosti

8 EUR výpis

6 EUR spracovanie

3,85 EUR poštovné

Výpis z NRKI objednaný poštou je možné zaplatiť online kartou alebo poslať na dobierku. Zásielka je doručovaná doporučene do vlastných rúk adresáta.

Cena od 17,85 EUR Kúpiť

Výpisy – Otázky a odpovede

Tu nájdete odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa výpisov z registrov. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii FAQ.

Kto môže požiadať o výpis z registrov?

Fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca, ktorá je plnoletá a spôsobilá na právne úkony. Ak žiadnu z týchto podmienok žiadateľ nespĺňa, nebude jeho žiadosť prijatá. Pre preukázanie totožnosti žiadateľa požadujeme platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. Zahraničná fyzická osoba sa preukazuje cestovným pasom alebo dokladom o povolení na trvalý pobyt v SR. Fyzická osoba sa môže pri podaní žiadosti o službu a s tým spojenými činnosťami nechať zastupovať na základe úradne overenej plnej moci. Po zástupcovi sú požadované osobné doklady v rovnakom rozsahu, v akom sa požadujú u fyzickej osoby, ktorá je zastupovaná. Pokiaľ je žiadateľ zákonným zástupcom klienta, je nutné predložiť doklad.

Právnická osoba môže tiež podať žiadosť o výpis z registrov, a tiež sa môže nechať zastupovať na základe úradne overenej plnej moci. V takom prípade bude navyše potrebovať aj plnú moc, že môže za právnickú osobu konať, pokiaľ táto informácia nevyplýva priamo z výpisu z Obchodného registra. Ak nie je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri, je žiadateľ povinný predložiť spoločne so žiadosťou výpis údajov o právnickej osobe z príslušného registra alebo z inej evidencie (v origináli alebo overenej kópii), ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace; po vybavení žiadosti bude žiadateľovi tento výpis vrátený.

Ako získať výpis z registrov SRBI/NRKI?

O výpisy z registrov môžete požiadať osobne v našom klientskom centre alebo v e‑shope. Detailné informácie o spôsoboch dodania jednotlivých výpisov popisujeme tu:

Výhody výpisu z registrov on-line

Potrebujete rýchlo zistiť, aký je váš výpis z registrov? Vďaka portálu www.moje-financie.sk ho môžete mať k dispozícii neustále online. To sa môže hodiť nielen pred žiadosťou o väčší úver, ale aj priebežne, ako kontrola, že ste na nič zo svojich záväzkov nezabudli, a že od vás platby odišli v poriadku.

Tip: Vďaka prístupu k online výpisu budete môcť pokojne spať. Každý mesiac sa totiž môžete presvedčiť o tom, že je všetko v úplnom poriadku.

5 výhod online výpisu z registrov:

 1. Najjednoduchší spôsob, ako zistiť, či ste nezabudli na nejakú zo svojich pôžičiek, stačí vyplniť registračný formulár, potom už ľahko zakúpite výpis v e‑shope.
 2. Najrýchlejšia možnosť, ako sa k výpisu z registra dostať. Prístup vám bude umožnený okamžite po pripísaní platby.
 3. Jednoduchý prístup kedykoľvek a odkiaľkoľvek – o výpis si môžete zažiadať z pohodlia domova alebo kancelárie.
 4. Možnosť priebežného sledovania záväzkov a aktuálneho stavu ich splácania. Ideálne je kontrolovať aktuálny stav každý mesiac.
 5. Komplexný prehľad o finančných záväzkoch z oboch registrov na jednom mieste, na moje-financie.sk si môžete skontrolovať výpisy ako z Bankového (SRBI) aj z Nebankového registra (NRKI).

Čo obsahuje výpis z registrov?

Výpis z registra sa začína identifikačnými údajmi – v prípade fyzickej osoby nepodnikateľa OSOBNÝMI ÚDAJMI: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo a dátum narodenia. Identifikátory obsahujú aj kód pridelený subjektu v registri. Ak je subjekt podnikateľom, identifikačné údaje sa doplnia o registračné číslo a daňové identifikačné číslo.

Súhrnné hodnotenie úverových zmlúv

Vo výpise z registra sa ďalej uvádzajú všetky zmluvy o úvere podľa typu operácie a ich štádia: od žiadosti, cez zamietnutie, zrušenie, existenciu a ukončenie. Jednotlivé úvery sú rozdelené podľa typu transakcie na pôžičky, úvery na bývanie, podnikateľské úvery, finančný a operatívny lízing, kontokorentné úvery a debetné úvery na bežných účtoch, karty a revolvingové úvery.

Nasleduje prehľad pomeru záväzkov v jednotlivých registroch a porovnanie s predchádzajúcim mesiacom pre celkové mesačné platby, celkovú dlžnú sumu a nesplatenú sumu po splatnosti. V spoločnom výpise z bankového a nebankového registra sa tieto tri položky počítajú za oba registre, t. j. napríklad je to Celková mesačná splátka vypočítaná za všetky úvery v SRBI aj NRKI. Pri každej položke môžete vidieť aj rozpis, koľko z danej sumy je v bankovom alebo nebankovom registri.

Všetky sumy úverov sa vždy uvádzajú v národnej mene.

Zoznam kontraktov

V ďalšej časti sú uvedené podrobnosti o každej jednotlivej zmluve alebo pôžičke. V detaile každého typu úveru sa najprv zobrazia položky, ktoré sú v danom mesiaci aktuálne. Napríklad výšku nasledujúcej splátky ku dňu výpisu, počet zostávajúcich splátok a ďalšie informácie. Medzi týmito položkami sú však aj tzv. maximálne vypočítané položky, ako napríklad Maximálna nesplatená suma alebo Najhorší stav. Tieto hodnoty sa vypočítavajú z celej histórie zmlúv.

Pod týmto zoznamom sa potom nachádza tabuľka s profilom splácania. Profil splátok podrobne popisuje posledných 24 mesiacov, napríklad vývoj výšky nesplatených splátok v jednotlivých mesiacoch, a na úrovni každého mesiaca môžete vidieť nesplatenú sumu, ak klient neuhradil svoje záväzky včas.

Zoznam všetkých žiadostí

V poslednej časti sa nachádza prehľad všetkých žiadostí klienta a jeho úlohy. To znamená, či o úver požiadal sám, alebo v žiadosti zohral napríklad úlohu ručiteľa alebo spolužiadateľa. V zozname žiadostí sú aj žiadosti, ktoré finančná inštitúcia zamietla, žiadosti, ktoré žiadateľ sám odvolal alebo neprehodnotené žiadosti, teda žiadosti, ktoré sú vo fáze spracovania – prehodnotenia.

Ako požiadať o opravu nepresných či nepravdivých údajov v úverových registroch?

Zistili ste, že informácie vedené o vás v registroch SRBI a NRKI sú chybné, nepresné či neúplné? Obráťte sa na nás s vyplnenou žiadosťou o opravu takýchto údajov. Akým spôsobom žiadosť doručiť?

 1. on-line prostredníctvom klientskej zóny portálu moje-financie.sk
 2. osobne v Klientskom centre CRIF (nezabudnite si preukaz totožnosti, bez neho nemôžeme vašu žiadosť vybaviť)
 3. poštou

Po prijatí vášho oznámenia o spracúvaní nepravdivých či nepresných informácií v registroch sa pokúsime čo najskôr v spolupráci s danou finančnou inštitúciou vykonať nápravu. Ak nebude možné vykonať nápravu, nepravdivé či nepresné informácie bez zbytočného odkladu zlikvidujeme.

Čo je výpis z registrov SRBI a NRKI?

Výpis z registrov je komplexný prehľad o všetkých úverových produktoch, ktoré čerpáte, ktoré ste čerpali v uplynulej dobe piatich rokov alebo o poskytnutie ktorých aktuálne žiadate. Zároveň obsahuje informácie o riadnych aj mimoriadnych splátkach, informácie o splátkach po splatnosti, teda o úhrade splátok, ktoré neprebehli v súlade s vopred dohodnutými podmienkami splácania a ďalšie údaje o parametroch vašich úverov či žiadostí.

Užitočné dáta pre inštitúcie aj klienta

Výpis z registra je užitočným dokumentom pre klienta aj finančnú inštitúciu. Ak žiadate o úver, finančné inštitúcie si overujú vašu dôveryhodnosť. Skúmajú, či ste uviedli všetky požadované informácie pravdivo a či ste priznali všetky záväzky, úvery a kreditné karty, ktoré máte. Finančné inštitúcie majú k dispozícií váš výpis z registra, ktorý tieto informácie obsahuje. Výpisy z registrov SRBI a NRKI neobsahujú informácie o vašich príjmoch, iba o záväzkoch.

Výpis z registrov slúži ako vaša pamäť

Využívame stále viac finančných produktov – kreditné karty, leasingové a spotrebiteľské úvery, určené na nákup tovaru, úvery zo stavebného sporenia alebo hypotéky. Často je ich toľko, že nie sme schopní si ich všetky evidovať. Výpisy z registrov evidujú tieto dáta za nás.

Potvrdenie finančnej kondície

Výpis z registra je sondou do vašej úverovej histórie. Ak dokazuje, že splácate riadne a včas, máte väčšiu šancu dostať úver ako ten, kto splácal svoje záväzky neskoro alebo vôbec. Výpis z registra je dokladom vašej platobnej solídnosti a podkladom pre úspešné budovanie vašej finančnej budúcnosti. Buďte obozretní pri spolupráci s finančnými inštitúciami, ktoré s výpismi z registrov nepracujú – nie sú účastníkom jedného z registrov SRBI a NRKI a výpis z registrov od vás nepožadujú. Takéto inštitúcie v podstate nemajú seriózny záujem na tom, aby bol klient schopný ich úver splácať.

Čo je Nebankový register bankových informácií SRBI?

NRKI je databáza, ktorá zhromažďuje a uchováva informácie o klientoch nebankových finančných inštitúcií. Tento register slúži na evidenciu pohľadávok, úverovej histórie a ďalších finančných údajov jednotlivých klientov. Hlavným cieľom NRKI je umožniť poskytovateľom nebankových finančných služieb rýchlo a spoľahlivo posúdiť riziko spojené s udelením úveru či iných finančných produktov klientovi. Vďaka tomu hrá NRKI kľúčovú úlohu v udržaní stability a bezpečnosti nebankového sektora a napomáha prevencii potenciálneho zadlženia klientov. Dáta sa v NRKI uchovávajú po dobu splácania úveru a následne 5 rokov od ukončenia. Prevádzkovateľom NRKI je záujmové združenie právnických osôb NBCB – Non-Banking Credit Bureau.

Zdroje dát pre NRKI

Údaje použité na výpise pochádzajú od nebankových spoločností. NRKI je skratka pre Nebankový register klientskych informácií.

 • VUB, a.s. ( nástupca VUB leasing, a.s. )
 • VUB, a.s. ( nástupca CFH, a.s. )
 • CSOB Leasing, a.s.
 • Tatra Leasing, a.s.
 • UnicreditLeasing Slovakia, a.s.
 • VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s.r.o.
 • Toyota Finančné služby SR, s.r.o.
 • Home Credit Slovakia, a.s.
 • sAutoleasing SK, s.r.o.
 • LeasePlan Slovakia, s.r.o.
 • PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.
 • Diners Club CS, s.r.o.
 • Ahoj, a.s.
 • TELERVIS PLUS, a.s.
 • ESSOX FINANCE, s.r.o.
 • Mercedes – Benz Financial Services Slovakia, s.r.o.
 • De Vries Group Slovakia, s.r.o.
 • SG Equipment Finance Czech Republic, s.r.o. organizačná zložka
 • FINANC PARTNERS, s.r.o.
 • Volvo FS
 • VSE, a.s.
 • Silverside, a.s.
 • ZSE, a.s.
 • BMW Financial Services Slovakia, s.r.o.
 • VÚB Operting leasing, a.s.
 • Arval Slovakia, s.r.o.
 • Intrum Slovakia, s.r.o.
 • Kruk CZ a SK, s.r.o. organizacna zlozka
 • DPS, s.r.o.
 • BestCredit, s.r.o.
 • EDYPLUS, s.r.o.
 • Just Credit j.s. a.

Čo ak som právnická osoba?

Služby portálu moje-financie.sk sú dostupné pre fyzické osoby a fyzické osoby-podnikateľov. Právnické osoby môžu požiadať o výpis cez webový portál Nebankového registra www.nbcb.sk, kde nájdu príslušné formuláre na žiadosť emailom a poštou alebo tak môžu urobiť osobne v Klientskom centre.