Otázky a odpovede

 

Kto môže požiadať o výpis z registrov?

Fyzická osoba alebo fyzická osoba podnikajúca, ktorá je plnoletá a spôsobilá na právne úkony. Ak žiadnu z týchto podmienok žiadateľ nespĺňa, nebude jeho žiadosť prijatá. Pre preukázanie totožnosti žiadateľa požadujeme platný občiansky preukaz alebo cestovný pas. Zahraničná fyzická osoba sa preukazuje cestovným pasom alebo dokladom o povolení na trvalý pobyt v SR. Fyzická osoba sa môže pri podaní žiadosti o službu a s tým spojenými činnosťami nechať zastupovať na základe úradne overenej plnej moci. Po zástupcovi sú požadované osobné doklady v rovnakom rozsahu, v akom sa požadujú u fyzickej osoby, ktorá je zastupovaná. Pokiaľ je žiadateľ zákonným zástupcom klienta, je nutné predložiť doklad.

Právnická osoba môže tiež podať žiadosť o výpis z registrov, a tiež sa môže nechať zastupovať na základe úradne overenej plnej moci. V takom prípade bude navyše potrebovať aj plnú moc, že môže za právnickú osobu konať, pokiaľ táto informácia nevyplýva priamo z výpisu z Obchodného registra. Ak nie je právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri, je žiadateľ povinný predložiť spoločne so žiadosťou výpis údajov o právnickej osobe z príslušného registra alebo z inej evidencie (v origináli alebo overenej kópii), ktorý nesmie byť starší ako 3 mesiace; po vybavení žiadosti bude žiadateľovi tento výpis vrátený.

Mohlo by vás zaujímať

Spoločný výpis SRBI+NRKI

12 EUR/výpis

Zvýšte vašu šancu na získanie hypotéky alebo pôžičky tým, že si naraz overíte údaje v Bankovom a Nebankovom registri a zistíte vaše hodnotenie.

Výpis zo SRBI

8 EUR/výpis

Skontrolujte vaše údaje týkajúce sa úverových produktov a priebehu ich splácania v bankových inštitúciách z Bankového registra.

Výpis z NRKI

8 EUR/výpis

Skontrolujte vaše údaje o finančných záväzkoch a priebehu ich splácania v spoločnostiach z Nebankového registra.