Otázky a odpovede

 

Aké informácie sú v úverových registroch?

V SPOLOČNOM REGISTRI BANKOVÝCH INFORMÁCIÍ (SRBI)
V SRBI sú okrem identifikačných osobných údajov klienta (t. j. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a krajina narodenia a adresa) tiež informácie vypovedajúce o tom, či medzi klientom a bankou dôjde alebo došlo k uzavretiu, prípadne neuzavretiu zmluvného (úverového) vzťahu. Ďalej osobné údaje o finančných záväzkoch klienta, ktoré vznikli, vzniknú alebo môžu vzniknúť voči banke, t. j. počet existujúcich úverových zmlúv, výška jednotlivých úverov a splátok, história splácania týchto záväzkov, informácie o zabezpečení záväzkov a podobne.

SRBI tiež obsahuje údaje o tom, či práve žiadate o nejaký úverový produkt. Informácie sú v SRBI uchovávané po celú existenciu úverového produktu a následne potom po dobu 5 rokov po jeho ukončení. Pokiaľ požadovaná zmluva medzi Vami a bankou nebola uzavretá, je táto informácia uchovaná v SRBI po dobu 5 rokov odo dňa podania Vašej žiadosti o uzavretie príslušnej zmluvy.

V NEBANKOVOM REGISTRI KLIENTSKYCH INFORMÁCIÍ (NRKI)
Ku každej fyzickej či právnickej osobe sú v registroch okrem základných identifikačných údajov (meno, rodné číslo/identifikačné číslo a adresa) uvedené aj informácie o tom, aký typ produktu využíva, ale aj ako a koľko fyzická či právnická osoba spláca alebo v minulosti splácala. Konkrétne je to údaj týkajúci sa počtu úverových zmlúv, výšky súm jednotlivých úverov a výšky pravidelných splátok.

Súčasťou informácií je aj história splácania týchto záväzkov a informácie o ich zabezpečení. V registri je tak vedená aj tzv. pozitívna úverová história – t. j. údaj o tom, že klient spláca úver riadne a včas. Register ďalej obsahuje údaje o tom, či daná osoba práve nežiada o nejaký úverový produkt.

 

Mohlo by vás zaujímať

Výpis z registrov

8 EUR / výpis
  • Spoločný register bankových informácií (SRBI)
  • Nebankový register klientskych informácií (NRKI)
  • spoločný výpis z registrov SRBI a NRKI