Otázky a odpovede

 

Aké informácie sú v úverových registroch?

V spoločnom registri bankových informácií (SRBI)

V SRBI sú okrem identifikačných osobných údajov klienta (t. j. meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto a krajina narodenia a adresa) tiež informácie vypovedajúce o tom, či medzi klientom a bankou dôjde alebo došlo k uzavretiu, prípadne neuzavretiu zmluvného (úverového) vzťahu. Ďalej osobné údaje o finančných záväzkoch klienta, ktoré vznikli, vzniknú alebo môžu vzniknúť voči banke, t. j. počet existujúcich úverových zmlúv, výška jednotlivých úverov a splátok, história splácania týchto záväzkov, informácie o zabezpečení záväzkov a podobne. SRBI tiež obsahuje údaje o tom, či práve žiadate o nejaký úverový produkt.

V nebankovom registri klientskych informácií (NRKI)

Každej fyzickej či právnickej osobe sú v registroch okrem základných identifikačných údajov (meno, rodné číslo/identifikačné číslo a adresa) uvedené aj informácie o tom, aký typ produktu využíva, ale aj ako a koľko fyzická či právnická osoba spláca alebo v minulosti splácala. Konkrétne je to údaj týkajúci sa počtu úverových zmlúv, výšky súm jednotlivých úverov a výšky pravidelných splátok.

Súčasťou informácií je aj história splácania týchto záväzkov a informácie o ich zabezpečení. V registri je tak vedená aj tzv. pozitívna úverová história – t. j. údaj o tom, že klient spláca úver riadne a včas. Register ďalej obsahuje údaje o tom, či daná osoba práve nežiada o nejaký úverový produkt.

Mohlo by vás zaujímať

Spoločný výpis SRBI+NRKI

12 EUR/výpis

Zvýšte vašu šancu na získanie hypotéky alebo pôžičky tým, že si naraz overíte údaje v Bankovom a Nebankovom registri a zistíte vaše hodnotenie.

Výpis zo SRBI

8 EUR/výpis

Skontrolujte vaše údaje týkajúce sa úverových produktov a priebehu ich splácania v bankových inštitúciách z Bankového registra.

Výpis z NRKI

8 EUR/výpis

Skontrolujte vaše údaje o finančných záväzkoch a priebehu ich splácania v spoločnostiach z Nebankového registra.